Импорт на документи и плащания

За да импортирате документи в систематa, първо свалете празна бланка за импорт от бутона Свали бланка.

Важно! Импорта работи с редове на документи, а не с цели документи.
Не размествайте колоните! Не триите и не добавяйте колони!

Описание на колоните

 • Тип на документа за импорт* – поле определящо типа на импортирания документ. Допустими стойности:
  • so – продажба на стоки/услуги;
  • po – поръчка за доставка на стоки/услуги;
  • invoice – приходна фактура;
  • credit_invoice – кредтно известие по приходна фактура;
  • debit_invoice – дебитно известие по приходна фактура;
  • expense_invoice – разходна фактура;
  • credit_expense_invoice – кредтно известие по разходна фактура;
  • debit_expense_invoice -дебитно известие по разходна фактура;
  • expense_liability – фонансов документ за разходен разчет;
  • credit – приходно плащане по бакова сметка;
  • debit – разходно плащане от бакова сметка;
  • cash_income – приходен касов ордер;
  • cash_expense – разходен касов ордер;
 • Номер* – номер на документа, всички редове с еднакъв номер към един контрагент ще бъдат групирани в един документ;
 • Дата* – дата на документа
 • POS/Офис – име на POS (за продажбите) или име на офис (за финансовите документи) към който ще бъде асоцииран документа;
 • Клиент* – име на клиента
 • ЕИК/ЕГН
 • Валута* – валута на документа. Допустими стойности са кодовете на въведените в системата валути: BGN, USD, EUR или други;
 • Валутен курс* – валутен курс на валутата на документа. За документи в лева се въвежда 1;
 • Вид данъчна сделка (продажба, поръчка, фактура)* – валидно поле за документи от тип продажба, поръчка, фактура. Допустими стойности – име на някоя от въведените в системата Данъчни сделки. На база избраната данъча сделка ще се избере вида на приложения към документа данък;
 • Код на артикул – валидно поле за документи от тип продажба, поръчка. Допустими стойности – код на въведен в системата артикул или услуга;
 • Описание (продажба, поръчка, фактура) – текстово описание на позицията (реда);
 • Мярка – име, код или si етикет (мярка) на въведена в системата и избрана за артикула мярка;
 • Количество (продажба, поръчка, фактура) – брой;
 • Сума – число, сумата без начислени данъци;
 • Данъци – число, сумата само на начислените данъци;
 • Сума с данъци – число, всичко за плащане;
 • Тип финансов документ. Въвежда се само за Поръчки / Продажби. Допустими стойности:
  • invoice или Фактура;
  • receipt или Касов бон;
  • liability или Разписка;
 • Номер финансов документ (продажба, поръчка)
 • Дата финансов документ (продажба, поръчка)
 • Име на сметка – името на сметката в която е платен финансовия документ;
 • Дата на плащане (продажба, поръчка)
 • Вид плащане (продажба, поръчка). Допустими стойности – код или име на начин на плащане от номенклатурата Начини на разплащане;
 • Перо – валидно поле за документи от тип фактура. Допустими стойности – име на приходно перо за приходните финансови документи или име на разходно перо за разходните финансови документи.

* Полетата указани с този символ са задължителни за попълване.

Често срещани проблеми

Внимание! Системата не се грижи за логическа вярност на данните! Ако данните които импортирате са в правилния формат съответните записи ще бъдат създадени.

Няма undo на вече създадени записи след импорт - проверявайте внимателно данните които импортирате. Внимавайте да не създадете голям обем грешни записи, които после трябва да триете или коригирате един по един.

Автоматичното интелигентно форматиране на съдържанието на ексела понякога създава неприятни проблеми. Често срещани казуси, за които да внимавате:

 • Полета със съдържание, подобно на числа много често се преформатират до число. Например текстово поле с телефонни номера, започващи с "088" могат да се преформатират до "88", като изчезне започващата "0"
 • Полета със съдържание, подобно на дата се преформатират до дата. Например "010203" може да се преформатира до "01.02.2003"
 • Импортът не работи с формули и референции!
Редакция