Проверка за съществуващи контрагенти

Проверка за съвпадения на импортираните данни с вече съществуващите в системата. При открити съвпадения, системата редактира данните с импортираните.

На първо място задължително се прави проверка по въведено ЕИК/Данъчен номер/ЕГН.

Контрагенти

  • Проверявай имейл
  • Проверявай телефон
  • Проверявай фамилия (Ф.Л.) – само за контрагенти от тип физическо лице

Системата проверява за съвпадение по което и да е от въведените полета в последователност Имейл > Телефон > Фамилия

Лица за контакти

  • Проверявай имейл
  • Проверявай телефон

Системата проверява за съвпадение по което и да е от въведените полета в последователност Имейл > Телефон, като лицето за контакт задължително трябва да съвпада със свързания контрагент. Ако не съвпада със свързания контрагент ще бъде създадено ново лице за контакти към указания в импорта контрагент.

Редакция