Импорт на номенклатура стоки и услуги

За да импортирате номенклатури стоки и услуги в систематa, първо свалете празна бланка. За да свалите такава бланка, отидете в Логистика > Настройки Склад > Номенклатура и натиснете бутона  .

Преди да импортирате номенклатура, моля проверете дали първо имате създадени всички необходими свързани номенклатури: Групи стоки и услуги, Мерни еденици, Характеристики на артикули, Брандове.

Основни полета

 • Код* – индентификатор на артикула (SKU), уникално поле, в системата може да има само един артикул с един код;
 • Име* на български
 • Име на английски
 • Описание на български
 • Описание на английски
 • Тип артикул* – възможни стойности:
  • артикул – артикул/стока, чиято наличност е резултат от поръчка от доставчик;
  • материал – артикул, с основно предназначение влагане в производство;
  • продукт – артикул, чиято наличност е резултат от прозводствен процес по рецепта;
  • бом – Bill of Materials (BOM), търговски пакет от стоки и услуги с количества, безналичен;
  • еднократна услуга – услуга, която се закупува или продава еднократно
 • Тип на контрола – възможни стойности:
  • празно поле – без тип на контрол;
  • serial – сериен номер;
  • barcode – партида (баркод);
 • EAN/Баркодове – кодове, асоциирани към артикула, използвани с баркод четци;
 • ЕИК номер на доставчик – доставчика трябва да е предварително създаден в системата;
 • Код на доставчик – код на артикула, използван от доставчика;
 • Име на бранд – брандът трябва да е предварително създаден в системата;
 • Група ниво 1*
 • Група ниво 2
 • Група ниво 3
 • Група ниво 4
 • Име на мерна еденица* – име на въведена в системата мярка. Мерната единица трябва да е предварително създадена в системата;
 • Si мярка на мерна еденица – si етикет (мярка) на въведена в системата мярка. Използва се ако няма въведена Име на мерна еденица;
 • Тегло
 • Височина – число за габаритен размер;
 • Широчина – число за габаритен размер;
 • Дълбочина – число за габаритен размер;
 • Брой цифри след десетичната запетая за количество – показват до кой знак ще бъдат закръглени стойностите на мерната единица за количество
 • Брой цифри след десетичната запетая за еденична цена – показват до кой знак ще бъдат закръглени стойностите на мерната единица за цена
 • Статус на артикул – възможни стойности:
  • work или активен – артикул в употреба
  • archive или архивиран – архивиран артикул, с него не могат да се извършват операции

* Полетата указани с този символ са задължителни за попълване.

Параметри за артикул (характеристики)

Характеристиките на артикулите трябва да бъдат предварително създадени и асоциирани с групите стоки. Ако попълните характеристика на артикул, която по принцип не е асоциирана с групата на артикула, информацията няма да бъде записана при импорта.

За характеристиките, които са предефинирани списъци (цветове например), стойностите трябва да са предварително въведени в системата. Ако попълните стойност, която не е въведена при импорт системата ще даде грешка.

Имайте предвид, че описаните са само примерни характеристики и ценови листи за импорт и вашият файл може да съдържа различни / допълнителни от тези!

Често срещани проблеми

Внимание! Системата не се грижи за логическа вярност на данните! Ако данните които импортирате са в правилния формат съответните записи ще бъдат създадени.

Няма undo на вече създадени записи след импорт - проверявайте внимателно данните които импортирате. Внимавайте да не създадете голям обем грешни записи, които после трябва да триете или коригирате един по един.

Автоматичното интелигентно форматиране на съдържанието на ексела понякога създава неприятни проблеми. Често срещани казуси, за които да внимавате:

 • Полета със съдържание, подобно на числа много често се преформатират до число. Например текстово поле с телефонни номера, започващи с "088" могат да се преформатират до "88", като изчезне започващата "0"
 • Полета със съдържание, подобно на дата се преформатират до дата. Например "010203" може да се преформатира до "01.02.2003"
 • Импортът не работи с формули и референции!
Редакция