Първоначални импорти на данни

За да започнете работа в системата е необходимо да я заредите с данни. Освен ръчно създаване ред по ред на необходимите за работа данни и номенклатури, системата позволява и масово импортиране с XLS и XLSX таблици на контрагенти, номенклатура стоки и услуги, салда по документи по контрагенти и ценови листи.

Контрагенти – необходими са за да могат да бъдат импортирани салда по документи по контрагенти. Повече информация…

Номенклатура стоки и услуги – необходими са за да могат да бъдат импортирани продажби/поръчки и ценови листи. Повече информация…

Брандове – импорт на брандове в номенклатура. Повече информация…

Импорт на салда по документи по контрагенти – създадени и неизпълнени продажби, поръчки, издадени и неплатени приходни и разходни фактури, неразпределени плащания от клиенти и към доставчици. Повече информация…

Ценови листи – импорт на цени в ценови листи. Повече информация…

Масовия импорт на данни е особено полезен при миграция от стара система към PRIM.IO

Редакция