Потребители

Потребители в Prim.IO са хората (служителите), които работят със ERP системата. Те имат собствени уникално потребителско име и лична парола, чрез които се влизат в системата. Индивидуалните потребителско име и лична парола гарантират, че отделните действия на потребителите( издаване, редакция, анулиране на документи) ще могат да бъдат записани и съответно – проследени в последствие.

По едно и също време един потребител може да е логнат в системата само от едно място! При логване в системата, тя автоматично разлогва всички останали сесии с текущия потребител.

Потребителите се поставят в роли, които са еквиваленти на длъжностите във фирмата. Един потребител може да участва в една, две или в множество роли. От ролята или ролите, в които е поставен потребителя, се определя до голяма степен какъв достъп ще има до различните функционалности на системата. Например, дали ще може да издава финансови документи, дали ще вижда въобще меню Финанси, дали ще може да вижда складовите наличности и т.н. Изключение от това правят правата на материално отговорните лица, които са персонални. Материално отговорни лица се посочват при каси, банкови сметки и складове.

Видовете потребители в системата са следните:

Служебни

Служебните потребители идват инсталирани със системата. Ползват се за служебни функции и не могат да бъдат изтрити. Не участват в определяне на броя потребители на конкретната фирма. 

Администратори

Администраторите са ключовите потребители в системата, които имат права да създават потребители, роли и да настройват системата. Обикновено той е потребителят, с който водим комуникация с консултант по внедряване, за това има изключителни права. 

Активни потребители

Активните потребители са хората, който активно използват фукнционалностите на системата, до които имат достъп. Участва в оперделяне на броя потребители на конкретната фирма. 

Неактивен потребител

Неактивният потребител се създава с цел да се отрази служител, който реално няма да работи със систената, нотрябва да присъства в различни фукнционалности за нуждите на компанията. Присъства като избор в различни интерфейси и модули на софтуера. Не участва в определяне на броя потребители на конкретната фирма.

Блокиран потребител

Блокираният потребител е със спрени права и не може да се логва в системата. Всичко създадено от него в софтуера присъства като документи, операции, истори. Той присъства като избор в различни интерфейси и модули на софтуера. Не участва в определяне на броя потребители на конкретната фирма.

Архивиран потребител

Архивираният потребител е активен потребител със спрени права. Той не използва системата, но всичко създадено от него остава като докумнети, операции, история. Архивираните потребители не участват като избор в интерфейсите на системата. Не участва в определяне на броя потребители на конкретната фирма.

Редакция