Администрация на документи

Типове и подтипове документи

Документите са обединени в логически групи по модули – Логистика, Финанси, Склад и могат да се филтрират, избирайки “Група на документа”. Документите, освен това, са подредени в дървовидна структура – те имат тип, който е видът операция, която описват и подтип/няколко подтипа, които на практика са вариации на типа документ.

За всеки подтип се настройват номерация, права, кой да вижда в свързаната информация в досието на документа и ако е необходимо, допълнителни бланки на документа.

Настройки на тип документ

Настройката на документите в системата става от: АДМИНИСТРАЦИЯ > Настройки > Администрация документи

Номерация

Има 3 типа номерации в системата в зависимост от типовете документи:

  • Обща номерация по тип документ;
  • Обща номерация по фирма – изисква се за всяка фирма в системата да има настоена номерация за всеки използван документ;
  • Номерация по конкретен обект (офис, каса, склад) от който се издава документа. Възможно е няколко еднотипни обекта (складове например) да ползват обща номерация.

Изисква се за всеки обект в системата (фирма, офис, каса, склад) да има настроена номерация за всеки използван документ. Без такава настройка при опит за създаване на документ ще получите грешка.

За всяка номерация се задава префикс, дължина в брой символи и начален номер. Например:

  • СО, 10, 101 ще генерира начален номер СО00000101;
  • 01-, 10, 101 ще генерира начален номер 01-0000101;

Права

Настройката на правата става от таб „Права“. Правата се настройват по следните възможности: да създава, редактира, анулира, изтрива или вижда конкретния тип документ.

Информация в досието

В досието на всеки документ има допълнителна информация. Често тази информация не би трябвало да е достъпна за всеки. Правата на това, кой да я вижда, се настройва от иконата за права.

Бланки

Всяка операция в системата генерира документ. Документите имат бланки по подразбиране. Понякога обаче, се налага тези бланки да се променят за специфични
компании и специфични случаи.  Дали сме възможност да се създават различни варианти (бланки) на документите. Създават се от таб “Бланки”. Нова бланка се създава от бутона (+) Добави

WebHooks

За всеки тип документ е възможно да се настроят WebHooks за интеграция с други системи:

  • Създаване на операция
  • Редакция на операция
  • Анулиране на операция
  • Изтриване на операция

Чекбокса пред всеки WebHook означава дали външната система задължително трябва да отговори с OK за да регистрира създаването/промяната.

Редакция