Управление на типове контрагенти, статуси, характеристики

Модул CRM на Prim.IO дава възможност за дефиниране на отделни типове контрагенти. Това ще ви позволи по-добро сегментиране на отделните клиенти/доставчици и създаване на специфични ценови политики и промоции. Справките и анализите по типове клиенти ще ви дадат важна информация за източниците на приходи и ще ви помогне да си зададете правилните приоритети.

На тази страница можете да добавяте и конфигурирате нови типове контрагенти, статуси, характеристики и номенклатури. На екрана виждате Хедър (1), Табове (2) и Списък (3).

В Хедъра виждате бутоните Статус, Характеристика, Номенклатура. С тях добавяте нов статус, характеристика или номенклатура. В зависимост от избрания Таб (2), се показват различни Списъци (3).

Типове контрагенти

Типовете контрагенти служат за разграничаване на клиентите по различни белези в зависимост от нуждите на фирмата. Например по различен вид дистрибуция, асоцииране на ценови листи към отделните групи и т.н.

Различните типове контрагенти имат различна функционалност:

 • Клиент - Контрагент, ползвател на стока или услуга, предоставена от фирмата. Може да добавяте различни типове клиенти;
 • Доставчик - Контрагент, предоставящ стока или услуга, която използва фирмата. Може да добавяте различни типове доставчици;
 • Банка - Контрагент, към който се асоциират банкови сметки и подпрограми за импортиране и обработка на банкови извлечения;
 • Фирма - Юридическото лице/лица, ползватели на системата;
 • Държавна организация - Административна структура, към която можете да издавате данъчни документи;
 • Холдинг - Група от клиенти, дава възможност да се правят справки по групи клиенти;

Колона Описание
ID ID на контрагент
Код Код на контрагент
Подреждане Подреждане на типа контрагент спрямо другите

Може да извършвате следните действия по списъка:

Статуси

За пълноценна работа с модул CRM предоставяме и възможността да се за създават различни статуси за вашите контрагенти. Това може да ги категоризира по полезен начин, например - за активност на клиента- сключен договор, активен, неактивен, некоректен и т.н. Категоризацията е свободна за промяна и добавяне на специфики.

Статусите са референтна номенклатура, с която посочвате състоянието на контрагенти с цел тяхната проследяемост по избрани критерии.

Колона Описание
Позиция Позиция на статус
Код Код на статус
Име Име на статус
Брой клиенти Брой клиенти с дадения статус

Може да извършвате следните действия по списъка:

 • Стрелки - променяте позицията на даден статус;
 • Редакция - редактирате статус;
 • Спиране/Стартиране - спрете/стартирате статус;
 • Изтриване - изтривате статус;

Характеристики

Характеристиките се отнасят за клиента и неговите особености. Те служат за онагледяване на допълнителната информация, която бихте искали да получавате за различните клиенти.

Колона Описание
Код Код на характеристика
Име Име на характеристика
Тип Text, Число, Номенклатура и т.н.
Дефиниция Допълнителна информация за характеристика

Може да извършвате следните действия по списъка:

 • Стрелки - променяте позицията на дадена характеристика със стрелките в началото на списъка;
 • Редакция - редактирате характеристика;
 • Изтриване - изтривате характеристика.

Номенклатури

Чрез структурирането на номенклатурите се дефинират възможностите на справките, аналитичните разрези и цялостното информационно обслужване.

Може да извършвате следните действия по списъка:

 • Добавяне - добавяте елемент на номенклатура;
 • Редакция - редактирате номенклатура;
 • Изтриване - изтривате номенклатура.

 


––––––––––––––––––––––––––––-
Права

Тази страница ви позволява да настройвате правата на различните роли. Екранът е разделен на две части: Списък (1) и История (2).

Списъкът (1) се състои от ролите и техните права, които по ред на колоните са:

Икона на право Описание
Потребителите в избраната роля могат да виждат контрагенти от този тип.
Потребителите в избраната роля могат да добавят такъв тип контрагент.
Потребителите в избраната роля могат да редактират информацията за такъв тип контрагент.
Потребителите в избраната роля могат да архивират такъв тип контрагент.
Потребителите в избраната роля могат да свалят в xls всички контрагенти от този тип.
Потребителите в избраната роля могат да редактират настройки на контрагента.

Потребителите в избраната роля могат да виждат пълното салдо в досието на този тип контрагент.

Управлението на правата се случва чрез поставянето на тикчета. Ако поставите тичета на ред Всички, то всички роли ще получат права.

Историята (2) ви показва какви промени са били правени по правата, от кой потребител и по кое време.

Промените се запазват с бутон Потвърди.


––––––––––––––––––
Характеристики

Интерфейс за добавяне на характеристика на контрагент. Състои се от следните полета:

Код (1)

Поле за код, моля използвайте кратки кодове на латиница. Полето е задължително. 

Тип на характеристиката (2)

Избирате какъв ще е типа на създаваната характеристика. Полето е задължително. 

 • Текст - текстово поле
 • TextArea - голямо тесктово поле за по-дълъг текст
 • Число - число
 • Дата - избор на дата
 • Checkbox - създава характеристика от вид “Да”/“Не”
 • Номенклатура - номенклатурата е може би най-често използваният елемент. Номенклатурите са сет от предварително зададени стойности - например цветове, размери, вид материал и т.н. Като изберете този елемент трябва да изберете и конкретната номенклатура, която ще използвате.
 • Контрагент - позволявя да изберете контрагент (клиент, доставчик и т.н.) към артикула
 • Файл - позволява прикачване на файл към артикула
 • Картинка - позволява избор наснимка/картинка към артикула
 • Избираема картинка - системна характеристика. Управлява се от внедрители
 • С пакет - системна характеристика. Управлява се от внедрител

Име (3)

Попълвате име на характеристиката в свободен текст. Полето е задължително. 

Дефиниция (4)

Попълвате описание на характеристиката в свободен текст. Полето не е задължително. 

За да създадете характеристика тряба да натиснете бутона Потвърди.


––––––––––––––––––
тип контрагент

Интерфейс за добавяне/редакция на тип контрагент. Състои се от следните полета:

Данни (1)

В полетата за данни попълвате:

 • Подреждане- числовата стойност, която опоределя позицията на нови тип контрагент в списъка с останалите типове. Ако не попълните полето Позиция, то автоматично отива на 0.
 • Наследник на- попълвате чии наследник ще е новия тип контрагент, ако не е предварително избран.
 • Характеристики- избирате от вече въведените характеристики към типовете контрагенти. Не е задължително за избиране.

Код (2)

Попълвате кода на новия тип контрагент, моля използвате кратки кодове на латиница.

Име (3)

Попълвате името на новия тип контрагент в свободен текст.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция