Управление на сметки и каси

Добавяне на сметка

Код
Име
Вид
В зависимост от вида на сметката, ви се появяват допълнителни полета за попълване:
Сметка от вид „Каса“
Трябва да въведете данни за номерация за следните документи:

 • Префикс ПКО
 • Префикс РКО
 • Начален номер ПКО
 • Начален номер РКО
 • Сметка от вид „Банкова сметка“

 • Банка
 • ако не ви зарежда банки по подразбиране, въведете ги в Контрагенти

 • IBAN
 • Чекър „Сметка за фактуриране“ означава, че това ще е банковата сметка, която ще се визуализира на печатните бланки на документите ви.

  Сметка от вид „Виртуална сметка“
  Валута
  Фирма

  Чекър „Многовалутна сметка“
  Чекър „Неподлежаща на осчетоводяване“
  Чекър „Сметка за интеграция“

  Фискално устройство
  Даване на права
  Редакция
  Архивиране
  Изтриване

  –––––––––––

  За да създадете сметка, трябва да въведете:

  • Име на сметката
  • Вид на сметката – както вече споменахме, сметките могат да бъдат банкови, каси или виртуални сметки:
   • Ако сте избрали тип банкова сметка, трябва да изберете и банката, и IBAN-a на вашата сметка.
   • Ако сте избрали тип каса, системата ще ви попита и за номерация, по която да се води касата. Трябва да въведете специфичен префикс и начални номера за ПКО и РКО.
   • Ако сте избрали тип виртуална сметка, има още една интересна опция: “Всички могат да създават приход” чекбокса прави сметката достъпна за всеки в организацията за създаване на приход по нея.
  • Валутата на сметката - сметките могат да бъдат и многовалутни. Това се избира от чек бокса “Многовалутна сметка”
  • Фирма - трябва да изберете фирмата, към която е сметката. Това има смисъл само при многофирмен режим.
  • От чекбокса “Неподлежаща на осчетоводяване” избирете дали сметката ще се осчетоводява ръчно.
  • Чекбоксът “Сметка за интеграция” ще отвори допълнителни полета за настройка, които се използват за интеграции и които в момента няма да коментираме.

  В панела отговорни лица изберете всички материални отговорни лица за конкретната сметка, т.е. Лицата, които ще въвеждат приходи и разходи.

  В повечето интерфейси на системата се работи с права по роли. Изключение правят само финансовите сметки и складовете. Там отговорността е персонална. Затова и материално отговорните лица са индивидуални потребители!


  ––––––––––––––

  https://youtu.be/XCpFItV5QxE

  Този интерфейс служи за създаване и конфигуриране на сметки. На екрана виждате Хедър (1) и Списък (2).

  В Хедъра виждате бутона Добавяне, с който добавяте сметка.

  Списъкът се състои от различните сметки.

  Колона Описание
  Тип Тип сметка (каса/банкова сметка/виртуална сметка)
  Валута Валута на сметката (може да е многовалутна)
  Сметка Име на сметката
  Банка Към коя банка се начислява
  IBAN
  Фирма Към коя фирма се отнася
  Номерация префикс Номерация префикс на сметката
  Начален номер Началния номер на сметката
  МОЛ сметка Лицата, отговорни за сметката
  Статус Активна/Архивирана

  Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • Настройки на права - настройвате правата;
  • Редакция - редактирате сметката
  • Активиране/Архивиране - активирате/архивирате сметката;
  • Изтриване - изтривате сметката.

  Редакция