Управление на складове

Добавяне на нов склад

Код
Име
Подсклад на

Склад за зареждане

Фирма

Офис

3PL Система

Позволени отрицателни количества
Не подлежи на осчетоводяване
Автоматично избиране на партида при изписване
Склад за продажби
СЕКТОРИ, РЕДОВЕ, ЕТАЖИ
Брой сектори
Брой редове
Брой етажи
НОМЕРАЦИИ
ИСТОРИЯ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ
Web Hook

Права по складове
Може да вижда
Може да мести
МОЛ

––––––––––––-

https://youtu.be/NhH2KosuS30

На тази страница можете да добавяте и конфигурирате нови складове. Складовете имат също дървовидна структура и позволяват създаване на подскладове.

Подскладовете позволяват бързо филтриране на информацията в интерфейсите. Често те се използват и за условно разделяне на артикулите в един склад - подсклад мостри, подсклад брак и т.н. Отделно складовете могат да имат и XYZ райониране, което условно сме нарекли сектори, редове и етажи, но позволява произволно геометрично разделяне на склада. На екрана виждате Хедър (1) и Списък (2).

В Хедъра виждате бутона Добавяне, с който добавяте нов склад.

Списъкът се състои от различните складове, които сте въвели в системата.

Колона Описание
Код Код на склада
Име Име на скалда
Фирма Фирмата, която притежава склада
Активен Дали склада е активен или не
Отрицателни количества Дали системата разрешава работа с отрицателни количества
Етажи Брой етажи в склада
Редове Брой редове в склада
Сектори Брой сектори в склада

Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • Даване на права - настройвате правата по склада;
  • Добавяне – добавяте подсклад;
  • Редакция – редактирате склад;
  • Изтриване – изтривате склад;
  • Номерация - редактирате номерациите в склада.

Редакция