Управление на Ролите

https://www.youtube.com/watch?v=gKcEylwlhvw&ab_channel=PrimSupport

Ролите в Prim.IO са синоними на длъжностите във фирмата, ползвател на системата. Потребителите се поставят в роли и това управлява голяма част от правата за достъп до менютата и функционалностите на Prim.IO. Един потребител може да участва в една, две или множество роли.

Един потребител може да участва в множество роли, като неговите права стават сумарно правата на всички роли, в които участва.

Поставянето на потребителите в роли позволява да се работи не с конкретен потребител, а с цяла група потребители. Това улеснява определянето какви права да получат хората от една роля, например дали тези в роля "Продавач-консултант" ще могат да издават финансови документи, дали ще виждат цялото меню Финанси, дали ще може да виждат складовите наличности и т.н. Изключение от това правят правата на материално отговорните лица, които са персонални. Материално отговорни лица се посочват при каси, банкови сметки и складове.

Работата с роли опростява и вътрешнофирмената работа, защото не е необходимо да реферирате задачи към конкретен служител, а към роля. Например, ако нещо трябва да се провери от счетоводството, достатъчно е да го насочите към роля "Счетоводство" и всички потребители, поставени в ролята ще получат задачата.

Ролите в системата се подреждат в йерархична структура. Това е полезно, защото на различни места функционалността позволява ескалация (качване на едно ниво нагоре на някоя задача) и рефериране на потребителите надолу по йерархията. 

Първоначално системата идва с предварително заредени роли по подразбиране и указани права за тях. Препръчваме на нашите клиенти да ги изпозлват и доразвиват, защото това би спестило много труд по настройване на правата. Тези роли, разбира се, могат да се трият, редактират и да бъдат добавени нови. Често в настройката на организацията, създаваме няколко паралелни йерархии от роли. Например, първата по длъжности, а втората по проекти. Това улеснява в последствие фината настройка на това, кой до какво има достъп.

При добавяне на нови роли, обърнете внимание, че трябва ръчно да укажете какъв достъп трябва да получат.

Управление на ролите

Управлението на ролите става от Администрация > Настройка > Роли

На екрана виждате Хедър (1) и Списък (2).

В Хедъра виждате бутон Добавяне, който ви позволява да добавите роля.

Бутони за възможни действия в таблицата:

Имайте предвид, че показаните са само примерни и вашата система може да съдържа различни / допълнителни роли от тези!

Редакция