Типове контрагенти и характеристики

Модул CRM на Prim.IO дава възможност за дефиниране на отделни типове контрагенти. Това ще ви позволи по-добро сегментиране на отделните клиенти/доставчици и създаване на специфични ценови политики и промоции. Справките и анализите по типове клиенти ще ви дадат важна информация за източниците на приходи и ще ви помогне да си зададете правилните приоритети.

На тази страница можете да добавяте и конфигурирате нови типове контрагенти, статуси, характеристики и номенклатури. На екрана виждате Хедър (1), Табове (2) и Списък (3).

В Хедъра виждате бутоните Статус, Характеристика, Номенклатура. С тях добавяте нов статус, характеристика или номенклатура. В зависимост от избрания Таб (2), се показват различни Списъци (3).

Типове контрагенти

Типовете контрагенти служат за разграничаване на клиентите по различни белези в зависимост от нуждите на фирмата. Например по различен вид дистрибуция, асоцииране на ценови листи към отделните групи и т.н.

Различните типове контрагенти имат различна функционалност:

 • Клиент – Контрагент, ползвател на стока или услуга, предоставена от фирмата. Може да добавяте различни типове клиенти;
 • Доставчик – Контрагент, предоставящ стока или услуга, която използва фирмата. Може да добавяте различни типове доставчици;
 • Банка – Контрагент, към който се асоциират банкови сметки и подпрограми за импортиране и обработка на банкови извлечения;
 • Фирма – Юридическото лице/лица, ползватели на системата;
 • Държавна организация – Административна структура, към която можете да издавате данъчни документи;
 • Холдинг – Група от клиенти, дава възможност да се правят справки по групи клиенти;
КолонаОписание
IDID на контрагент
КодКод на контрагент
ПодрежданеПодреждане на типа контрагент спрямо другите

Може да извършвате следните действия по списъка:

Статуси

За пълноценна работа с модул CRM предоставяме и възможността да се за създават различни статуси за вашите контрагенти. Това може да ги категоризира по полезен начин, например – за активност на клиента- сключен договор, активен, неактивен, некоректен и т.н. Категоризацията е свободна за промяна и добавяне на специфики.

Статусите са референтна номенклатура, с която посочвате състоянието на контрагенти с цел тяхната проследяемост по избрани критерии.

КолонаОписание
ПозицияПозиция на статус
КодКод на статус
ИмеИме на статус
Брой клиентиБрой клиенти с дадения статус

Може да извършвате следните действия по списъка:

 • Стрелки – променяте позицията на даден статус;
 • Редакция – редактирате статус;
 • Спиране/Стартиране – спрете/стартирате статус;
 • Изтриване – изтривате статус;

Характеристики

Характеристиките се отнасят за клиента и неговите особености. Те служат за онагледяване на допълнителната информация, която бихте искали да получавате за различните клиенти.

КолонаОписание
КодКод на характеристика
ИмеИме на характеристика
ТипText, Число, Номенклатура и т.н.
ДефиницияДопълнителна информация за характеристика

Може да извършвате следните действия по списъка:

 • Стрелки – променяте позицията на дадена характеристика със стрелките в началото на списъка;
 • Редакция – редактирате характеристика;
 • Изтриване – изтривате характеристика.

Номенклатури

Чрез структурирането на номенклатурите се дефинират възможностите на справките, аналитичните разрези и цялостното информационно обслужване.

Може да извършвате следните действия по списъка:

 • Добавяне – добавяте елемент на номенклатура;
 • Редакция – редактирате номенклатура;
 • Изтриване – изтривате номенклатура.

 

Редакция