Аванси и депозити

Аванси Клиенти = Аванси депозити

Справка за наличните депозити и аванси в контрагент към определена дата.

Редакция