Сметки

Сметки (без избрана конкретна сметка)

Интерфейс за управление на всички сметки – банкови, каси и виртуални, за които потребителят има права. Тук получавате информация за наличностите по сметки, движенията, можете да филтрирате резултата по различни критерии, както и да създавате плащания и да премествате пари. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).

Хедър (1)

В Хедъра (1) има бутон за Преместване на пари между сметки (ако имате права да местите пари) и син бутон за скриване и показване на Филтъра (2).

Филтър (2)

За да проследявате по-лесно наличностите по сметките, системата ви предоставя различни начини за филтриране на платежната информация. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. Може да търсите по период за 10/30/60 дни и т.н., по период от конкретни дати и по сметка. Ако изберете сметка, Резултатът ще се промени ( за това може да прочетете по-надолу в страницата).

Чекър, поставен в чекбокса „Сумирай в BGN“ ще промени Резултата (3) , като колони Начално салдо за периода, Приход, Разход и Крайно салдо за периода се променят на Начално салдо за периода BGN, Приход BGN, Разход BGN и Крайно салдо за периода BGN. Тоест, сумите ще бъдат прекалкулирани от оригиналните си валути в левовата им равностойност.

Ако не сте посочили, че искате сумиране в BGN, таблицата ви показва сумите по оригинална валута на сметката.

Резултат (3)

Без избрана конкретна сметка, Резултатът (3) ви показва всички сметки, за които имате права поне да виждате. Информацията е обобщена в таблица със следните колони:

Колона Описание
Иконата показва дали към сметката има вързан касов апарат. Ако има иконка пред сметката- има касов апарат.
ФирмаФирмата, която използва сметката.
Тип Типът на сметката – банкова, каса или виртуална.
Сметка Името на сметката.
IBAN IBAN на сметката (ако е банкова сметка).
Валута Валута на сметката.
Начално салдо за периодаСалдо по сметката в начало на периода.
Приход Общо приход от всички приходни платежни документи за периода.
Разход Общо разход от всички разходни платежни документи за периода.
Крайно салдо за периодаСалдо по сметката в края на периода.
Филтрира по избрана сметка и ви вкарва в движенията й.

Сметки (с избрана конкретна сметка)

Ако изберете сметка във Филтъра или натиснете върху Инфо бутона на някоя конкретна от списъка, интерфейсът се променя и резултатът е различен.

На този интерфейс можете да получите информация за конкретна сметка. Екранът е разделен на четири основни части: Хедър (1), Филтър (2), Информация (3) и Операции (4).

Хедър (1)

В Хедъра (1) можете да намерите бутони, които ви позволяват да създадете следните операции( ако имате права):

В случай, че към сметката има свързан касов апарат , се добавят следните бутони с действия, в зависимост от модела му:

  • X отчет – пуска дневен отчет на касовия апарат без нулиране на касата, може да се пусне по всяко време.
  • Z отчет – пуска дневен отчет на касовия апарат, който нулира касата. Пуска в края на деня или при смяна на касиерите.
  • Месечен отчет – пуска месечен отчет на касовия апарат за конкретен период, избран от потребителя
  • Годишен отчет – пуска годишен отчет на касовия апарат за конкретен период, избран от потребителя
  • От дата до дата – пуска отчет на касовия апарат за конкретен период, избран от потребителя
  • Изравни касовата наличност – системата изравнява наличността по сметката и наличността по касовия апарат. Ако има повече в сметката издава документ за служебен внос. Ако има по-малко в сметката, отколкото в касовия апарат, системата издава служебен износ.
  • Департамент частични плащания – изпраща команда към касовия апарат за програмиране на департамент за частично плащане. Прави се веднъж в началото или при загуба на настройката.
  • Разблокиране – използва се когато касовия апарат има отворен касов бон и поради някаква причина плащането не е завършено. Системата изпраща специфична команда зa разблокирането на апарата чрез анулиране или приключване на бележката.
  • Свери часовника – използва се когато касовия апарат забързва/изостава по някаква причина и сверява часовника му според системата.

Филтър (2)

Опциите във Филтъра (2) ви позволяват да филтрирате по период, дата и валута. Можете също да видите анулираните плащания, като отбележите чекбокса „Покажи анулираните

Обобщена информация (3)

Разделът Обобщена информация (3) показва най-общите данни за избраната сметка. Ако сметката работи с няколко валути, то информацията се разделя в няколко реда (за всяка валута). Полето се състои от:

ПолеОписание
ФирмаПоказва фирмата, която използва сметката.
Тип Показва типът на сметката – банкова, каса или виртуална.
Сметка Показва името на сметката.
IBAN Показва IBAN на сметката (ако е банкова сметка).
Валута Показва валута на сметката.
Начално салдо за периодаСалдо по сметката в начало на периода.
Приход Общо начислен приход от всички приходни документи за периода.
Разход Общо начислен разход от всички разходни документи за периода.
Крайно салдо за периодаСалдо по сметката в края на периода.

Операции (4)

В разделът Операции (4) можете да намерите информация за всички Плащания и Премествания, направени за избрания период от време, разделени на два едноименни таба.

Таб Плащания

Информацията за въведените платежни документи/Плащания е изобразена в таблица със следните колони:

Колона Описание
ПосокаИконите със стрелки показват типа на плащане:
– зелена стрелка – приход
– червена стрелка – разход
ТипТипът на плащане – ПКО, РКО, Банков дебит или Банков кредит.
Номер Номер на плащането.
Дата Дата на плащане.
КонтрагентКонтрагент на плащането.
Отваря досие на контрагента, асоцииран към плащането.
Статус Показва какъв е статусът на плащането
– платено – цялата сума от плащането е разпределена
– неплатено – цялата или част от сумата на плащането не е разпределена.
ОписаниеОписанието на плащането, ако е въведено.
Валута Валута на плащането.
Приход Приход от плащането (ако е приходно).
Разход Разход от плащането (ако е разходно).
Неразпределени Показва каква сума от регистрираният платежен документ все още не е разпределена към финансов документ или друго.
Отваря досие на платежния документ.

Таб Премествания

Информацията за Преместванията на пари е изнесена на отделен таб в Интерфейса. В него се зарежда таблица със следните колони:

Колона Описание
ПосокаИконите със стрелки показват типа на плащането за извършване на преместването:
– зелена стрелка – приход (преместването е в + за избраната сметка)
– червена стрелка – разход (преместването е в – за избраната сметка)
Номер Номер на преместването.
Дата Дата на преместването.
СметкаИме на сметката, свързана с преместването.
Статус Статус на плащането:
– приключен – преместването е излязло от едната сметка/каса и е влязло в другата сметка/каса.
– в процес на работа – преместването все още не е или излязло от едната сметка/каса или не е влязло в другата сметка/каса.
Приход/Разход Показва дали преместването е приходна или разходна операция за съответната каса/сметка.
От валута Валутата на изпращача.
От сумаИзпратената сума (във валутата на изпращача).
Във валутаВалутата на получателя.
В сума Получената сума (във валутата на получателя).
Валутен курсВалутният курс между валутите на изпращача и получателя
Приход Размерът на приходите (ако е приходна операция).
Разход Размерът на разходите (ако е разходна операция).
Отваря досие на преместването.
Редакция