Нов импорт на банково извлечение

Интерфейс за импортиране на банкови извлечения. Състои се от: Хедър (1), Файлов мениджър (2), Сметка (3) и Редове на извлечението (4):

Хедър (1)

В Хедъра виждате името на интерфейса и бутон за отказ и потвърждение на импорта.

Файлов мениджър (2)

Качвате файла, който искате да импортирате от своето устройство чрез бутон Choose files или чрез привлачване. Повече за работата с прикачени файлове може да прочетете тук.

Сметка (3)

В полето Сметка (3) избирате банкова сметка, в която ще извършвате импорта. Ще ви се появи списък от банкови сметки, за които имате права.

Под избора на сметка има чекбокс „Игнорирай POS плащанията“. Той се използва в случай, че използвате Виртуална сметка за тези плащания и не искате да се дублират в избраната сметка за импорт. При поставен чекър, всички редове от банковото извлечение, които са с контрагент ATM/POS ще бъдат игнорирани и няма да се наредят в Редове на извлечението (4). Те няма да бъдат импортирани с потвърждаване на операцията.

След избиране на сметката и дали да бъдат игнорирани POS плащанията, трябва да натиснете бутон Прочети файл, за да ви се заредят Редове на извлечението (4).

Важно!

Нормално е при по-голям брой редове, импортът да отнеме повече време.

Редове на извлечението (4)

Всички редове от импортирания файл се нареждат в Редове на извлечението (4). Таблицата съдържа следните колони и по нея се извършват следните действия:

КолонаОписаниеДопълнително описание
ОписаниеОписанието на реда от извлечението.
Тип документТип документ на реда от извлечението, разпознат от системата. Може да бъде:
– Плащане на финансови документи
– Местене на пари
– Без насрещен финансов документ
– Неразпределени плащания
– Депозит
– Банкова такса
ДокументиРазпознатите от системата документи по описание на реда от извлечението. Показва номер/номерата на финансовите документи, към които ще бъде разпределено плащането.
Референтен номерРеферентен номер на плащането.
За датаДата в реда на извлечението.
IBANIBAN на контрагента в извлечението.Системата търси съвпадение по IBAN на реда и по IBAN на контрагентите, въведени в системата.
При ръчно асоцииране на ред с даден контрагент чрез редакция, IBAN-ът ще се запише към контрагента и при следващ импорт ще бъде разпознат автоматично.
Контрагент в ИзвлечениетоИме на контрагента в извлечението.
КонтрагентНамереното съвпадение по контрагент в системата. Ако полето в реда е празно, означава, че системата не е разпознала такъв контрагент.
ПриходСума на прихода на реда.
РазходСума на разхода на реда.
РазпределениКаква част от сумата на прихода/разхода е разпределена по финансови документи или по друг тип документи.
НеразпределениКаква част от сумата на прихода/разхода не е разпределена по финансови документи или по друг тип документи.При оставаща сума в колона „Неразпределени“ след обработката на импорта, сумата остава като такава в банковата сметка.
Може ръчно след това да бъде разпределена по финансови документи или друг тип документи.
Отваря за редакция реда на банковото извлечение. Може да отнесете ръчно плащанията по финансови документи или друг тип документи, да смените контрагента и да разпределите сумите.
Изтрива реда от банковото извлечение. Изтритите редове няма да бъдат импортирани.

Важни особености при обработката на редове от импорт на банково извлечение:

При разпознаване на контрагент и документ, както и при пълно разпределение на сумата, редът от банковото извлечение се оцветява в зелен цвят.

При разпознаване само на контрагента, но не и на финансовите документи, редът се оцветява в черно. Същото се случва и при остатък като неразпределено плащане. Редът ще бъде импортиран и без допълнителна обработка, но остатъка от сумата ще остане неразпределен.

В случаите, в които няма нито разпознат контрагент, нито документ, редът се оцветява в червено. Редът има нужда от допълнителна обработка.

При разпознаване на импортиран ред от Преместване на пари, тоест когато IBAN на получателя в извлечението съвпада с IBAN, въведен към някоя от фирмените сметки, редът се оцветява в сиво. Редът ще бъде игнориран.

При липса на IBAN или съвпадение на IBAN на сметката, в която импортирате, системата разпознава реда като банкова такса.

Не може да потвърдите импорт с червени редове!

Кратко описание стъпка по стъпка на процедурата по импорт на банкови извлечения:

  1. Сваляте файл от банката в подходящ формат. Може да видите кои банки с кои файлове се импортират от тук.
  2. Влизате в меню Финанси > Финанси > Импорт на банкови извлечения
  3. Стартирате Нов импорт на банково извлечение от бутона в Хедъра (1).
  4. Качвате файла във Файловия мениджър (2).
  5. Избирате банкова сметка, в която искате да импортирате файла и натискате бутон Прочети файл в Сметка (3).
  6. Обработвате редовете и потвърждавате импорта с бутон Потвърди в Хедъра (1). Ако не желаете да го потвърждавате и промените да бъдат отразени, може да използвате бутон Откажи в Хедъра (1).

Как системата разпознава редовете от банкови извлечения?

  1. Проверява дали IBAN на реда съвпада с IBAN, въведен в контрагент. При съвпадение, започва да търси във финансовите документи на контрагента и ги навързва по описание на реда от банковото извлечение.
  2. Ако няма съвпадение по т.1, проверява по име на контрагента.
  3. Ако няма съвпадение и по т.2, проверява по описание на реда от извлечението.
  4. При липсващо съвпадение по една от горните точки, редът остава червен. Има нужда от допълнителна обработка.

Важно!

При ръчно асоцииране на ред с даден контрагент чрез редакция, IBAN-ът ще се запише към контрагента и при следващ импорт ще бъде разпознат автоматично.

Важно!

Веднъж потвърден импорт на банково извлечение не може да бъде изтрит изцяло!

Ако имате грешка в някой от редовете, единственото, което може да направите е да изтриете, анулирате или редактирате само Банковия дебит/Банковия кредит, тоест само ред от него!

Процедурата е следната:

1. Влизате в банковата си сметка.

2. Намирате Банковия дебит/кредит, който искате да редактирате.

3. Отваряте досието на Банковия дебит/кредит и правите промените чрез редакция/изтриване/анулиране.

4. След това може да го въведете наново, ако е изтрит или анулиран.

Редакция