Добавяне на сметка

За да създадете сметка, трябва да въведете:

 • Име на сметката
 • Вид на сметката – както вече споменахме, сметките могат да бъдат банкови, каси или виртуални сметки:
  • Ако сте избрали тип банкова сметка, трябва да изберете и банката, и IBAN-a на вашата сметка.
  • Ако сте избрали тип каса, системата ще ви попита и за номерация, по която да се води касата. Трябва да въведете специфичен префикс и начални номера за ПКО и РКО.
  • Ако сте избрали тип виртуална сметка, има още една интересна опция: “Всички могат да създават приход” чекбокса прави сметката достъпна за всеки в организацията за създаване на приход по нея.
 • Валутата на сметката – сметките могат да бъдат и многовалутни. Това се избира от чек бокса “Многовалутна сметка”
 • Фирма – трябва да изберете фирмата, към която е сметката. Това има смисъл само при многофирмен режим.
 • От чекбокса “Неподлежаща на осчетоводяване” избирете дали сметката ще се осчетоводява ръчно.
 • Чекбоксът “Сметка за интеграция” ще отвори допълнителни полета за настройка, които се използват за интеграции и които в момента няма да коментираме.

В панела отговорни лица изберете всички материални отговорни лица за конкретната сметка, т.е. Лицата, които ще въвеждат приходи и разходи.

В повечето интерфейси на системата се работи с права по роли. Изключение правят само финансовите сметки и складовете. Там отговорността е персонална. Затова и материално отговорните лица са индивидуални потребители!

Редакция