Добавяне/редакция на данъчни ставки

От дълго време работим по сериозна промяна в системата, свързана с възможността за добавяне на различна данъчна ставка на всеки ред от продажбите и съпътстващите я операции и документи.

Prim.IO добави нови функционалности към Модул Продажби и Модул Финанси, свързани с намаляването на ставката на 9% за конкретни стоки и услуги в Закона за Данък добавена стойност (ДДС) от юли 2020г. Освен новите функции, се наложи и да променим и някои вече работещи елементи в Модул Логистика, свързани с категориите в номенклатурата.
Припомняме, че от началото на юли 2020 г., на основание чл. 66, ал. 2, т. 2-5 ЗДДС, със занижена ставка от 9 на сто се облагат, освен услугите по настаняване и:

ресторантьорски и кетъринг услуги, състоящи се в доставка на приготвена или неприготвена храна,
доставката на книги на физически носители или извършвана по електронен път, или и двете,
храни, подходящи за бебета или за малки деца, както и бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули;

С новостите в системата, ние ще удовлетворим нуждите на нашите клиенти, които са пряко повлияни от промените в ЗДДС, но и ще дадем тласък на работата им с международни и мултиканални продажби. Това е особено важно за компаниите, използващи Prim.IO за дейности във и извън ЕС, защото често се налага да се работи с различни данъци от тези в България.

Промените са свързани с настройките на данъците по категории стоки и услуги в Модул Логистика, добавянето на нови ставки в Модул Финанси и нова продажбена логика в Модул Продажби. Тези функционалности също са пряко свързани помежду си, както всичко останало в ERP системата.
Нова функционалност Данъчни ставки в Модул Финанси, в която може да определите неограничен брой данъчни ставки. В темплейт системата, те ще са три – Стандартна( за 20% ДДС), Намалена( за 9% ДДС) и Освободена( за 0% ДДС).
Промяна на настройките в Категории и характеристики в Модул Логистика. Тя е направена с цел още на ниво категория стоки или услуги да се задава данъчна ставка.
Нова функционалност Настройки данъчни ставки, в която дефинирате връзките между данъчните ставки и данъчните сделки, за да може на една категория стоки или услуги да задавате различна данъчна ставка, в зависимост от данъчната сделка. Например при данъчна сделка “Продажба извън ЕС”, преференциалната ви ставка за категория книги може да е 20 %, но при данъчна сделка “Продажба в страната”, преференциалната ви данъчна ставка да бъде 9%.

Редакция