Създаване на Митническа декларация

Интерфейсът се състои от Хедър (1), Фирмени данни (2), Контрагент (3), Финансови данни (4), Данни за документа (5), Редове (6), Тотал (7) и Описание и Бележка (8).

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на документа, който създавате и два бутона за Потвърждаване и Отказване на Митническата декларация.

Фирмени данни (2)

Във Фирмени данни (2) трябва да изберете собствената си фирма и офис, където ще регистрирате Митническата декларация, както и служител, отговорен за документа.

Контрагент (3)

В секцията Контрагент (3) може да изберете вече съществуващ контрагент от тип Държавна организация, да добавите нов или да го редактирате. Има възможност да видите и досието на контрагента.

Финансови данни (4)

В секция Финансови данни (4) избирате Тип на данъчната сделка от падащото меню.

Данни за документа (5)

В секция Данни за документа (5) трябва да попълните следните параметри:

Поле/ЧекърОписание
Номер на документаВъвеждате номер на документа, полето е свободно за писане.
Дата на документаДата на издаване на документа. Зарежда автоматично текуща дата, но може да се промени от потребителя.
Данъчно събитиеДата на данъчно събитие. Зарежда автоматично текуща дата, но може да се промени от потребителя.
Краен срок за плащанеКраен срок за плащане. Зарежда автоматично текуща дата, но може да се промени от потребителя.
Валутен курсВалутата на документа се избира от списъка с вече въведените валути.

Редове (6)

В секция Редове (6) ръчно въвеждате редовете на Митническата декларация с бутон Добави ред. Системата ще калкулира въведените данни и ще пресметне общата сума на редовете в Тотали (7).

Таблицата се състои от следните данни:

КолонаОписание
КатегорияФинансова категория, избрана в реда.
ОписаниеОписание на въведения ред.
Обща ценаВъведена стойност на такса Мито.
ОсноваВъведена стойност на основа.
ДанъциВъведена стойност на данъка.
ОбщоПресмята автоматично въведените данни в от полета Такса и Данък. Общо с данъци= Такса + Данък
Бутон за редакцияОтваряте за редакция въведения ред и ви вкарва в интерфейса за добавяне/редакция на ред от Митническа декларация.
Бутон за изтриванеИзтривате въведения ред.

Бутон Изчисти под Таблицата с Резултат (6) премахва всички въведени редове в Митническата декларация.

Тотал (7)

Секция Тотал (7) ви дава информация за всички суми на продажбата, която създавате в следните полета:

ПолеОписание
ВалутаВалута
СумаТакса Мито
ДанъкСтойност на данъка, както и %
Обща сумаОбща сума= Такса + Данък

В случай, че в Митническата декларация имате редове с различни данъчни ставки, в Тотал (7) ще се визуализират отделни полета за всяка различна стойност на ДДС, както и % ДДС.

Основание и Бележка (8)

В полето Основание (8) се попълва в свободен текст основанието за сделката. Основанието се визуализира на печатната бланка на документа.

В Бележка (8) може да попълните каквато информация смятате за нужна в свободен текст. Бележката не се визуализира на печатната бланка, а е по-скоро за вътрешно ползване.

Митническата декларация може да бъде обвързана с Поръчка от доставчик/Заскладяване от меню P&S > Поръчки > Разходи по доставки.
Имайте предвид, че ДДС-то не се натрупва като допълнителен разход към себестойността на стоката, само Митото се отразява върху нея.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди в Хедъра. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция