Прихващане на задължения

Прихващане на задължения – бизнес логика

Важно! Контрагентът трябва да бъде Тип „Клиент“ и Тип „Доставчик“, а и към двата му типа трябва са регистрирани финансови документи (приходни/разходни). По финансовите документи не трябва да има въведени плащания или плащанията да не покриват цялата им сума, за да могат да бъдат прихванати.

Редакция