Описание на модула, документи и операции

В Модул Финанси се регистрират всички необходими видове финансови документи, плащания и движения при пълно покритие на номенклатурната уредба и изискванията на българското законодателство. Модулът акумулира нужните финансови справки и отчети, събира и управлява цялата финансова информация в реално време от останалите части на системата.

Финансови документи

 • Фактура
 • Проформа
 • Касов бон
 • Разписка
 • Частично и пълно фактуриране
 • Дебитно известие
 • Кредитно известие
 • Митническа декларация
 • Фактури по проформи
 • Фактури по касови бонове
 • Протоколи за прихващане
 • Протоколи продажби на дребно
 • Междуфирмени протоколи
 • Разпределяне на разходи по COST центрове

Справки Финанси

 • Приходи
 • Разходи
 • Вземания, просрочени вземания
 • Задължения, просрочени задължения
 • Ликвидност / паричен поток
 • Очакван паричен поток
 • Отчет Приходи / Разходи
 • Приходи и разходи по “Финансови пера”
 • Налични аванси
 • Налични депозити
 • Вземания по търговци
 • Разходи по COST центрове
 • Аванси
 • Депозити
 • Конфигурирани фискални устройства
 • История фискални устройства
 • История по контрагент

Банкови сметки и каси

 • Банкови сметки
 • Каси
 • Виртуални сметки
 • Валути
 • Автоматично обновяване на валутните курсове за деня от БНБ
 • Многовалутни каси
 • Ниво на достъп до сметки

Плащания

 • Приходен касов ордер
 • Разходен касов ордер
 • Плащане по банков път- дебит
 • Плащане по банков път- кредит
 • Импорт на банкови извлечения
 • Връщане на пари
 • Частично плащане
 • Местене на пари между каси и банкови сметки
 • Протоколи за прихващане на депозит
 • Плащане в различна валута от валутата на финансовия документ

За да бъде отразена всяка финансова ситуация, която се случва реално в компанията, Модул Финанси позволява и допълнителна настройка на следните финансови елементи:

 • Данъци
 • Приходни и разходни категории
 • Начини на плащане
 • Валути
 • COST центрове
 • Контрол на достъпа и управление на правата
 • Възможност за управление на различни нива на достъп до всяка сметка
 • Възможност за контрол кой какви видове документи може да вижда, да създава, да редактира, да анулира и да трие
 • История кой, какво, кога е направил
 • Дефиниране на различни бланки на един документ
 • Многоезични бланки

Описание на модула, документи и операции

 1. Фактура за приход
 2. Фактура по Продажба
 3. Кредитно известие
 4. Кредитно по Продажба (сторниране)
 5. Фактура за разход
 6. Фактура по Поръчка за доставка
 7. Разходно кредитно
 8. Разходно кредитно по Поръчка за доставка (сторниране)
 9. Плащане в брой
 10. Плащане по POS
 11. Плащане по банка
 12. Импорт на банкови плащания
 13. Фактура за аванс
 14. Депозити
 15. Прихващане на задължения
 16. Връщане на пари
 17. Протоколи (самоначисления)
Редакция