Движение на стоки

Това е справка, която може да се използва за проследяване на всички складови движения на стоки в избран склад за определен период. Най-общо справката показва с какво количество е започнат периода, какво количество е закупено, продадено, преместено и т.н., както и оборота от тези движения и крайния резултат за периода.

На екрана виждате Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).

В Хедъра (1) с бутон може да скриете филтрите и така да разширите таблицата с резултатите.

Филтрите (2) за управление на информацията за следните:

  • От дата/до дата – стоки с движение в периода;
  • Склад – по склад, задължителен избор;
  • Ценови листи – резултатът е списък, в който се появяват допълнителни колони за стойностите на артикулите за всяка операция по избрана ценова листа. 
  • Търсене – комбинирано поле за текстово търсене на артикул по код, име, описание, бранд и група на артикула;
  • Разширен филтър- добавя още три филтъра по категории, брандове и характеристики на артикулите
  • Само артикули с движение в периода – резултатът съдържа само артикули, които имат движение за периода;
  • Без продажби в периода – резултатът е списък с артикули, които нямат продажби в периода;
  • Обобщена справка – резултатът е във вид на обобщена справка.

Резултат без избрана ценова листа (обобщена справка)

Колона Описание
Код Код на артикула
Име Име на артикула
Мярка Мярка на артикула
Бранд Бранд на артикула
Начало Началното количество на артикула в склада за зададения период
Оборот Оборот на движенията, които заприхождават артикула в склада
Оборот Оборот на движенията, които изваждат артикула от склада
Промяна Промяна в количеството на артикулите след извършените операции за зададения период
Салдо Крайно количество на артикула в склада за зададения период

В случай, че искате да видите пълна справка за движение на стоките, трябва да премахнете чекъра от чекбокса Обобщена справка, и следните колони ще се появят в списъка с артикули. Имайте предвид, че всяка колона, която отразява движение навън от избрания склад (преместване в друг склад, изписване от продажба и т.н.) се оцветява в червено. Аналогично, всяка колона, която отразява движение към склада ( преместване в склада, заскладяване от поръчка и т.н.) се оцветява в червено:

Колона Описание
Поръчки Колко броя от артикула са поръчани в периода.
Премествания Колко броя от артикула са преместени в склада.
Производство Колко броя са произведени за склада, колко готов продукт е заскладен в склада.
Други Колко броя са влезли в склада със складова операция без предишен или следващ документ. Това са операции като ревизии и директни заскладявания.
Оборот Оборот на движенията, които заприхождават артикула в склада.
Продажби Колко броя са продадени в периода и са излезли от склада.
Продажби цени Сумата на всички продажби без ДДС, които са осъществени в периода.
Премествания Колко броя от артикула са преместени от склада.
Производство Колко броя са произведени от склада, колко материал/артикул/продукт е изписан от склада.
Други Колко броя са излезли от склада със складова операция без предишен или следващ документ. Това са операции като ревизии и бракувания.
Оборот Оборот на движенията, които изваждат артикула от склада

Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • Повече информация – отваряте интерфейс с редовете транзакции;
  • Log – отваряте нов таб с история на операциите.
Редакция