Доставка

Интерфейс за управление на доставките. Тук получавате информация за активните, приключени и анулирани доставки, като можете да филтрирате резултата по различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон с падащо меню, което ви позволява да създадете:

  • Доставка
  • Сторниране на доставка
  • Връщане от наем
  • Връщане от консигнация
  • Разтоварване.

Виждате и син бутон с лупа, който скрива и показва Филтъра (2). В Хедъра има и трети бутон- Експорт на складови операции, който е активен единствено при условие, че сте указали във Филтъра (2), че резултатът ви е по Редове от документи.

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо доставките, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията. Търсенето във Филтъра (2) се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
Резултат– Изглед Документи (3.1)
 Изглед Редове от документи (3.2)
– Изглед Артикули (3.3)
– Ако сте избрали Документи, резултатът е списък с доставки;
– Ако сте избрали Редове от документи, резултатът е списък конкретни артикули за всеки ред от доставките. Ако една доставка има 3 реда с 3 различни артикула, то тук те ще са на три различни реда.
– Ако сте избрали Артикули, резултатът е списък с артикулите, които са доставени. Списъкът показва и обобщените количества на артикулите.
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат доставките. Работи по дата на доставка.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес- показва всички доставки до днешна дата, от първата въведена такава в системата, независимо с каква дата е тя.
От
дата – До
дата
Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат операциите. Работи по дата на доставка.
ТипФилтрирате по тип на операцията.Възможните опции са:
– Доставка
– Връщане от наем
– Връщане от консигнация
– Разтоварване
СтатусФилтрирате по статус на операцията. Възможните опции са:
– Приключен
– Активен
– Анулиран
От типФилтрирате по „от тип“ на обекта на документа. Откъде е направена доставката. Възможните опции са:
– Без
– Доставчик
– Склад
– Договор
– Курс
До типФилтрирате по „до тип“ на обекта на документа.До склад

Резултат (3)

Намерените документи/редове/артикули според зададените критерии от Филтъра може да видите в Резултат (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат, за това те ще бъдат описани отделно.

Към всеки от Резултатите (3) освен колоните, съдържащи основна информация за операциите, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Всички основни и допълнителни колони са описани според типа Резултат.

Резултат по Документи (3.1)

В таблицата ще ви появи списък с доставки, която съдържа следните колони и бутони за действия:

КолонаОписание
ТипПоказва типа на документа-доставка, връщане от наем, разтоварване.
Номер на документаПоказва номер на документа.
ДатаПоказва дата на документа.
Показва информация за редовете на документа с:
– Код
– Име
– Количество
ОтПоказва избран обект От на документа – от къде е направена доставката. Обикновено това е контрагент.
Филтрирате по избран обект От на документа.
КъмПоказва избран обект До на документа- до къде е направена доставката. Обикновено това е склад.
Филтрирате по избран обект До.
КоличествоКоличество на артикулите в документа.
Оставащо количествоПоказва какво количество от доставката не е заскладено.
Отваря досие на документа.

Може да включите следните колони с допълнителна информация:

КолонаОписание
Описание Показва описанието на документа, ако има такова.
Бележка Показва бележка към документа, ако има такова.
Свързани Показва свързаните операции към документа.
Тегло Тегло на артикулите.
ОбемОбем на артикулите.

Резултат по Редове от документи (3.2)

В таблицата ще ви се появи списък с редове от документи. Ако един документ има 3 реда с 3 различни артикула, то тук те ще са на три различни реда. В Хедъра (1) ще ви се появи и бутон Експорт на складови операции.

Таблицата по редове съдържа следните колони и бутони за действия:

КолонаОписание
ТипПоказва типа на документа- доставка, връщане от наем, разтоварване.
НомерПоказва номер на документа.
ДатаПоказва дата на документа.
ОтПоказва избран обект От на документа – от къде е направена доставката. Обикновено това е контрагент.
Филтрирате по избран обект От на документа.
КъмПоказва избран обект До на документа- до къде е направена доставката. Обикновено това е склад.
Филтрирате по избран обект До.
КодПоказва код на артикула.
ИмеПоказва име на артикула.
Отваря досие на артикула.
МяркаМярка на доставеното количество.
КоличествоКоличество в доставката.
Оставащо количествоПоказва какво количество от доставката не е заскладено.
Отваря досие на документа.

Може да включите следните колони с допълнителна информация:

КолонаОписание
ОписаниеПоказва описание на артикула.
Бранд Показва бранд на артикула.
КатегорияПоказва категория на артикула.
Партида Показва партида на артикула, ако има такава.
Описание документПоказва описанието на документа, ако има такова.
Бележка Показва бележка към документа, ако има такова.
СвързаниПоказва свързаните операции към документа.
ТеглоПоказва тегло на артикула.
ОбемПоказва обем на артикула.

Резултат по Артикули (3.3)

В таблицата ще ви се появят резултати по артикули. Ако имате 5 документа, съдържащи един и същ артикул, то тук те ще са обединени в 1 ред. Списъкът показва обобщените количества от изписванията на артикулите.

КолонаОписание
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
Отваря досие на артикула
МяркаМярка на артикула
КоличествоКоличество на артикула/услугата от доставките в дадения период и според зададените филтри.

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за доставките чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират доставките:

Цвят на документаОписание
СивоДоставката е анулирана.
ЗеленДоставката е приключена, по нея е заскладено цялото количество на включените артикули.
ЧеренДоставката е активна, по нея не е заскладено цялото количество на включените артикули.
Редакция