Dashboard Склад

Dashboard Склад съдържа концентрирана информация за складовата дейност, предназначена за използване от потребителите в ролята на отговорник склад. Интерфейсът включва данни за:

  • складови операции за заскладяване
  • складови операции за изписване
  • неприключени складови заявки
  • справка количества по артикули (минимално, оптимално, входящо, изходящо, необходимо, влязло, излязло)
  • всички задачи в три изгледа.

Интерфейсът се състои от Хедър (1), За заскладяване (2), За изписване (3), Неприключени заявки (4), Артикули (5) и Задачи (6):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на интерфейса и чекбоксове, които управляват кои полета ще са видими в Dashboard-а. Всяко поле показва информация за конкретни складове, които имате права да виждате.

За заскладяване (2)

Полето показва активните операции за заскладяване към складовете, които имате права да виждате, в изгледи по документи/редове/артикули и включва списък с информация за тях.

За изписване (3)

Полето показва активните операции за изписване към складовете, които имате права да виждате, в изгледи по документи/редове/артикули и включва списък с информация за тях.

Неприключени заявки (4)

Полето показва активните заявки за складово обслужване, пуснати до склад/складовете, които имате права да виждате. Списъкът може да бъде в различни изгледи- по документи/редове/артикули и включва информация за заявките. Активна заявка е тази, по която:

  • Не е поръчано или не е пуснато за преместване цялото количество от складовата заявка.

Има възможност да се добави допълнителна информация към таблицата чрез следните чекъри:

  • Тип – добавя колона с типа на документа
  • Свързани – добавя колона със свързаните операции складовата заявка, включваща линкове към тях.
  • Описание – добавя колона с въведеното описание на складовата заявка.
  • Бележка – добавя колона с въведената бележка на складовата заявка.

Артикули (5)

Полето показва движението, наличностите, минимално/оптимално количество на артикулите, намиращи се в склада/складовете, които потребителят има право да вижда. Има възможност да филтрирате по склад, както и по период, за който да се покажат движенията.

Задачи (6)

Показва всички задачи в таблица със следните колони:

КолонаОписание
ПриоритетПоказва с какъв приоритет е въведена задачата:
– цифра 1 в сиво означава, че задачата е с нисък приоритет;
– цифра 2 в зелено означава, че задачата е с нормален приоритет;
– цифра 3 в червено означава, че задачата е с висок приоритет.
Име на задачаИме на задачата и досие на задача. Когато кликнете върху името ви се отваря досие на задачата.
КонтрагентКонтрагентът, асоцииран със задачата.
СтатусСподелен статус на задачата.
Възложена отПотребител, създал задачата.
Дата на възлаганеДата на възлагане на задачата.
Краен срок за изпълнениеКраен срок за изпълнение на задачата.

Може да изберете как да изглеждат задачите ви от три изгледа – като списък, в изглед „Споделен статус“ или в изглед „Собствен статус“.

Редакция