Чакащи операции

Интерфейсът за обработка на наредените операции за складово обслужване. Показва всички операции, които не са довършени и по тях трябва да бъде направена окончателна складова операция за влизане (заскладяване) в склад или излизане (изписване) от склад.

Интерфейсът се състои от Хедър (1), Филтър (2) и Списък (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на интерфейса и бутон за скриване/показване на Филтъра (2).

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо чакащите операции, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

Филтър Описание Допълнително описание на опциите
РезултатИзглед Документи (3.1)
 Изглед Редове от документи (3.2)
Период

Избирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат чакащите операции.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес- показва всички операции до днешна дата, от първата въведена оферта в системата, независимо с каква дата е тя.
От/ До дата
Филтрирате по конкретни дати като период, за които да ви се покажат чакащите операции. Работи по дата на документ.
СкладФилтрирате по склад, от или в който трябва да се извърши складовата операция.
Тип предишна операцияФилтрирате по тип на предишната операция.Възможните опции са:
– Поръчка от доставчик
– Експедиция
– Разтоварване
– Експедиция за вътрешни нужди
– Отдаване на консигнация
– Окомплектовка
– Замяна
– Преместване
– Продажба
– Връщане от консигнация
– Отдаване под наем
– Товарене
– Работна поръчка
– Връщане от наем
– Доставка
– Преместване, Доставка, Експедиция
ПосокаФилтрирате по посока на чакащата операция.Възможните опции са:
– Заскладяване
– Изписване
Клиент/ДоставчикКонтрагент, асоцииран към предишната операция.
Разширен филтърРазширеният филтър добавя полета за търсене по Категории, Бранд, Характеристики и Доставчик, което може да ви помогне в по-бързото намиране на артикулите.

Списък (3)

Намерените документи/редове от документи според зададените критерии от Филтъра може да видите в Списъка (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат, за това те ще бъдат описани отделно.

Изглед Документи 3.1

В таблицата ще ви появи списък с чакащи операции, съдържаща следните колони:

КолонаОписание
ТипТип на документа
Номер на документаНомер на документа
ДатаДата на документа
ОтОт къде идва документа. Може да бъде различна стойност според типа на документа. Например:
– при продажба От е офис, от който е извършена продажбата;
– при преместване От е складът, от който тръгва преместването;
– при поръчка От е Доставчикът на поръчката;
– при доставка От е Доставчикът на поръчката, свързана с доставката
– при експедиция От е складът, от който трябва да излязат артикулите.
ДоДо къде е документа. Може да бъде различна стойност според типа на документа.
Например:
– при продажба До е Клиентът на продажбата;
– при поръчка До е офисът, от който е направена поръчката;
– при преместване До е складът, в който ще се извърши преместването;
– при доставка До е складът, в който трябва да бъдат вкарани артикулите;
– при експедиция До е Клиентът, на който трябва да бъдат предадени артикулите.
ПричинаНомер и линк към досието на предходния документ.
Например – имате Експедиция, наредена в Чакащи операции. Експедицията е пусната по Продажба, съответно в полето за причина, ще видите номер и линк към Продажбата.
ОписаниеОписание на документа.
БележкаПоказва въведената бележка към документа, ако има такава.
Отваря интерфейс за Редакция на описание/бележка на документа.
КоличествоПоказва общото количество в основната операция- например в Продажба/Поръчка.
Потвърдено количествоПоказва колко от общото количество вече е излязло/влязло в склада. Например- общото количество е 25, само 15 от тях са с окончателна складова операция. В колоната потвърдено количество ще ви се визуализира 15/25.
Оставащо количествоПоказва разликата между общото и оставащото количество. Например- общото количество е 25, само 15 от тях са с окончателна складова операция. В колоната потвърдено количество ще ви се визуализира 15/25, а в колона Оставащо количество 10 (разликата 25 -15).
Отваря досие на документа.

Изглед Редове 3.2

В таблицата ще ви се появи списък с редове от чакащи операции. Ако един документ има 3 реда с 3 различни артикула, то тук те ще са на три различни реда.

КолонаОписание
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
Отваря досие на артикула
Номер на документаНомер на документа
За датаДата на документа
ОперацияТип на документа
КлиентКонтрагент на документа
МяркаМярка на артикула
За заскладяванеПоказва какво количество от артикула е наредено за заскладяване.
За изписванеПоказва какво количество от артикула е наредено за изписване.
Отваря досие на документа
Редакция