Складови операции

Заскладяване и изписване – операции променящи складовата наличност. За да създадете такава операция трябва да сте МОЛ на склад.

Изписване

Изписването е складова операция, която нямалява складовата наличност на артикулите, които съдържа.

Изписването може да се извършва само от отговорното лице на съответния склад. Друго задължително условие е артикулът или артикулите, които се съдържат в операцията да са налични в склада, освен ако изрично не е указано, че складът може да работи с отрицателни количества от настройките му.

Ако артикулът/артикулите не са налични и не е указано, че складът работи на минус, то при потвържение на изписването ще се появи системната грешка „Недостатъчни количества от …..“ и операцията няма да може да бъде завършена.

Потвърждението на изписването може да бъде направено, едва когато има достатъчно количество от артикула/артикулите. За да вкарате количества от избраните артикул/артикули, може да направите ревизия на склада, директно да заскладите или да заявите количества чрез заявка или преместване, или да направите поръчка към доставчика си.

Изписването съдържа информация за:

 • склад, от който ще бъде направено изписването
 • клиент, към който ще бъде направено изписването
 • номер и дата на документа
 • редове на изписването
  • склад
  • код на артикула
  • име на артикула
  • бранд на артикула
  • партида (ако има такава)
  • мярка на артикула
  • количество за изписване
  • наличности в избрания склад

Редакция на ред в изписването:

Изтриване на ред в изписването:

Заскладяване

Складовата част на операциите се състои от доставка и заскладяване. Те са етап от осъществяването на поръчката. Заскладяването е задължителен етап, който е носител на всички натрупани разходи за покупката на стоката. То не е валидно ако нямаме финансов документ.

 

 

Редакция