Рецепти

Конфигурацията на рецепти( посочването на връзката между материалите, продуктите и операциите), както и управлението на вече създадените рецепти, се осъществява чрез меню Логистика> Настройки Склад и Логистика> Рецепти или от меню Логистика > Настройки Склад и Логистика > Номенклатура.

Интерфейсът за рецепти в меню Логистика> Настройки Склад и Логистика> Рецепти може да бъде разделен на три основни части:

Хедър (1)

В Хедъра виждате бутона Нова Рецепта, с който отваряте интерфейса за добавяне на рецепта.

Списък с вече въведени рецепти на продукти и бутони с действия по тях (2)

Списъкът се състои от всички рецепти, които сте въвели в системата със следните колони:

Колона Описание
Рецепта Име на рецептата
Код Код на рецептата
Име Име на продукта, за който е рецептата
Отваря досие на продукта
Описание на рецептата Показва описанието, ако е попълнено в рецептата. То се прехвърля автоматично и в поле „Oписание“ на работната поръчка
Отваря за редакция рецептата
Отваря работния изглед (3) на въвеждане/редакция на материали и операции в рецептата
Изтрива рецептата

Работен панел за управление на рецепти (3)

Работният панел се използва за добавяне на материали, артикули, продукти и операции към рецепта с бутон Добави елементиОсвен това, в него се управляват вече въведените елементи към рецепти като системата ви позволява да изтривате, редактирате количества и мерни единици.

Списъкът в работния панел се състои от въведените елементи към конкретна рецепта (която сте избрали от левия списък (2)) със следните колони:

Колона Описание
Тип Тип на елемента- материал, артикул, продукт, операция
Код Код на елемента
Артикул Име на елемента
Отваря досие на елемента
Бранд Бранд на елемента
Мярка Каква е мерната единица, въведена за елемента в рецептата
Количество Какво е въведеното количество на елемента в рецептата
Отваря за редакция елемента. Може да се редактира количество и мярка
Изтрива елемента от рецептата
Подробно описание стъпка по стъпка как се създава рецепта тук и как се редактира рецепта тук.
Редакция