Продукти

Продуктите са вид артикули, които се произвеждат в работни поръчки чрез влагане на материали и операции в рецепти. Себестойността на готовата продукция се формира като сбор от стойността на вложените материали и стойността на операциите, нужни за направата му.

Пример:
Трябва да произведете вода/ H2O.

За целта е нужно да създадете в номенклатурата на Prim.IO два материала – „Кислород“ и „Водород“, както и един продукт „Вода“. Тъй като водата е химично съединение на 2 атома водород и 1 атом кислород, за да го отразите, трябва да въведете рецепта за продукта. Рецептата следва да включва 2 единици от материал „Кислород“ и една единица от материал „Водород“. Освен това, „смесването“ на двата материала също трябва да се отрази в системата, защото то носи допълнителна стойност към процеса. Това са дейности като смесване, измерване и т.н, най-общо да ги наречем операция „Труд“.

„Съединението“ на материалите в системата, смесването им чрез операция „Труд“ и преобразуването им в готов продукт „Вода“ се случва чрез процес „Работна поръчка“.

След като вече сте въвели материалите в номенклатурата, следващата стъпка е създаването на продукт.

Как се създават продукти в Prim.IO?

 class=

Продукти се създават от меню Логистика > Настройки Склад и Логистика > Номенклатура с бутон Артикул. Бутонът отваря интерфейса за създаване на артикул.

 class=
Задължителни за попълване/избиране са следните полета:

Вид (1)

Избирате тип „продукт“ от падащото меню в полето.

Име (2)

Попълвате името на продукта, който създавате.

Мярка (3)

В каква мярка или мерки ще се води продуктът.

Категория (4)

Избирате в коя категория попада вашия продукт от падащото меню с вече създадените категории. Може да прочетете повече за работата с категориите и създаването им тук.

Повече информация за всички полета, включително незадължителните по интерфейса за създаване на артикул от всякакъв вид, може да прочетете тук.

След като сте създали продуктите, слеващата стъпка е да им зададете рецепти, в които да бъдат вложени материали. Това се случва от меню Логистика> Настройки Склад и Логистика> Рецепти. Получете повече информация за рецептите тук.

Редакция