Работни поръчки

Интерфейс за управление на Работни поръчки. Тук обработвате част от производствените процеси, получавате информация за въведените работни поръчки, техния статус, продуктите в производство и материалите за влагане, Можете да филтрирате резултата по различни критерии според конкретното ви търсене. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон с падащо меню, което ви позволява да създадете Работна поръчка. Виждате и син бутон с лупа, който скрива и показва Филтъра (2).

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо работните си поръчки и да следите тяхното развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията. Търсенето във Филтъра (2) се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
Резултат– Изглед Документи (3.1)
 Изглед Редове от документи (3.2)
– Изглед Артикули (3.3)
– Ако сте избрали Документи, резултатът е списък с работни поръчки;
– Ако сте избрали Редове от документи, резултатът е списък от материалите и продукта за всяка работна поръчка.
– Ако сте избрали Артикули, резултатът е списък с групирани материали и продукти, които участват в работните поръчки. Списъкът показва обобщените количества от всички работни поръчки според зададените филтри.
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат работните поръчки. Работи по дата на операция.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес- показва всички операции до днешна дата, от първата въведена такава в системата, независимо с каква дата е тя.
От
дата – До
дата
Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат работните поръчки. Работи по дата на операция.
ТипФилтрирате по тип на операцията.Възможните опции са:
– Работна поръчка
СтатусФилтрирате по статус на операцията. Възможните опции са:
– Приключен – всички материали по работната поръчка са изписани и продуктът е заскладен.
– Активен – не всички материали по работната поръчка са изписани или продуктът не е заскладен
– Анулиран – работната поръчка е анулирана.
От типФилтрирате по „от тип“ на обекта на документа. Филтрирате по склад, от който ще излязат материалите.
До типФилтрирате по „до тип“ на обекта на документа.Филтрирате по склад, в който ще влязат продуктите.

Резултат (3)

Намерените документи/редове/артикули според зададените критерии от Филтъра може да видите в Резултат (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат, за това те ще бъдат описани отделно.

Към всеки от Резултатите (3) освен колоните, съдържащи основна информация за операциите, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Всички основни и допълнителни колони са описани според типа Резултат.

Резултат по Документи (3.1)

В таблицата ще ви появи списък с работни поръчки, който съдържа следните колони и бутони за действия:

КолонаОписание
ТипПоказва типа на документа- работна поръчка.
Номер на документаПоказва номер на документа.
ДатаПоказва дата на документа.
Показва информация за редовете на документа с:
– Код
– Име
– Количество
ОтПоказва от кой склад ще излязат материалите.
Филтрирате по избран обект От на документа.
КъмПоказва в кой склад ще влязат продуктите.
Филтрирате по избран обект До (склад).
Свързани операцииПоказва свързаните операции към документа с линкове към досиетата им.
ПродуктКод на продукта.
ИмеИме на продукта.
ОписаниеОписание на продукта.
Количество материалиКоличество на материалите в документа.
Количество продуктиКоличество на продуктите в документа.
Изписани материалиКолко от количеството материали, заложено в работната поръчка е изписано.
Готова продукцияКолко от продукта, заложен за производство в работната поръчка е заскладен.
СебестойностСебестойност на работната поръчка.
Отваря досие на документа.

Може да включите следните колони с допълнителна информация:

КолонаОписание
Описание Показва описанието на документа, ако има такова.
Бележка Показва бележка към документа, ако има такова.
Дава възможност да въведете бележка.

Резултат по Редове от документи (3.2)

В таблицата ще ви се появи списък с редове от работни поръчки, съдържащ материалите и продукта за всяка работна поръчка. Ако един документ има 3 вложени материала и продукт, то тук те ще са на четири различни реда.

Таблицата по редове съдържа следните колони и бутони за действия:

КолонаОписание
ТипПоказва типа на документа- работна поръчка.
НомерПоказва номер на документа.
ДатаПоказва дата на документа.
ОтПоказва от кой склад ще излязат материалите.
Филтрирате по избран обект От на документа.
КъмПоказва в кой склад ще влязат продуктите.
Филтрирате по избран обект До (склад).
КодПоказва код на материала/продукта.
ИмеПоказва име на материала/продукта.
Отваря досие на материала/продукта.
ПартидаПоказва партида на материала/продукта, ако има такава.
МяркаМярка на материала/продукта в работната поръчка.
Количество продуктиКоличество на конкретния продукт в документа.
Количество материалиКоличество на конкретния материал в документа.
Потвърдено количествоКолко от продукта/материала е заскладен/ изписан по работната поръчка.
СебестойностСебестойност на конкретния продукт/материал в работната поръчка.
Отваря досие на документа.

Може да включите следните колони с допълнителна информация:

КолонаОписание
ОписаниеПоказва описание на материала/продукта.

Резултат по Артикули (3.3)

В таблицата ще ви се появят резултати по продукти и материали. Ако имате 5 работни поръчки, съдържащи един и същ материал, то тук те ще са обединени в 1 ред. Списъкът показва обобщените количества от работните поръчки.

КолонаОписание
КодКод на материала/продукта
ИмеИме на материала/продукта
Отваря досие на продукта/материала.
МяркаМярка на материала/продукта
КоличествоКоличество на материала/продукта от работните поръчки в дадения период и според зададените филтри.
СебестойностСебестойност на материала/продукта, ако имате права за себестойност.

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за работните поръчки чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират работните поръчки:

Цвят на документаОписание
СивоРаботната поръчка е анулирана.
ЗеленРаботната поръчка е приключена, по нея:
– Изписано е цялото количество от материалите, вложени в работната поръчка.
– Заскладено е цялото количество от продукта за производство.
ЧеренРаботната поръчка е активна, по нея:
– Не е изписано цялото количество от материалите, вложени в работната поръчка.
– Не е заскладено цялото количество от продукта за производство.
Редакция