Dashboard Продажби

Dashboard Продажби съдържа концентрирана информация за дейността по продажбите за период от 10/30/60 или 90 дни. Предназначен е за използване от потребителите в роли на търговец и мениджър продажби. Интерфейсът включва данни за:

 • неприключени продажби,
 • неплатени финансови документи по продажби,
 • наличност по артикули по складове,
 • обобщена информация и графика за продажбите по множество сечения,
 • всички задачи в три изгледа.

Интерфейсът се състои от Хедър (1), Неприключени продажби (2), Неплатени приходи (3), Графика (4) и Задачи (5):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на интерфейса и чекбоксове, които управляват кои полета ще са видими в Dashboard-а. Всяко поле показва информация за конкретни обекти, според правата на потребителя.

Неприключени продажби (2)

Полето показва активните продажби на търговеца в изгледи по документи/редове/артикули и включва списък с информация за тях. Активна продажба е тази, по която:

 • няма въведен финансов документ за цялата сума и количество на продажбата.
 • не е изписано цялото количество, заложено в продажбата.

Има възможност да се добави допълнителна информация към таблицата чрез следните чекъри:

 • Тип – добавя колона с типа на документа
 • За фактуриране – добавя колони Фактурирано (за каква част от сумата на продажбата е издаден финансов документ) и Остава за фактуриране (за каква част от сумата на продажбата все още не е издаден финансов документ).
 • За плащане – добавя колони Платено (за каква част от сумата на финансовия документ, издаден по продажбата, е направено плащане) и За плащане (за каква част от сумата на финансовия документ, издаден по продажбата, все още не е направено плащане).
 • За изписване – добавя колони Количество ( за какво количество е продажбата), Остава за изписване ( колко от количеството в продажбата все още не е излязло от склада) и Изписано (колко от количеството от продажбата вече е излязло от склада).

Неплатени приходи (3)

Полето показва неплатените финансови документи по продажби на търговеца и включва списък с информация за тях. Има възможност да се добави допълнителна информация към таблицата чрез следните чекъри:

 • Начин на плащане – добавя колона, показваща избрания начин за плащане във финансовия документ.
 • Свързани – добавя колона със свързаните операции към финансовия документ, включваща линкове към тях.
 • Описание добавя колона с въведеното описание на финансовия документ.
 • Бележка – добавя колона с въведената бележка на финансовия документ.

Графика (4)

Полето показва следната обобщена информация и графика за продажбите по множество сечения за период от 10/30/60 или 90 дни:

 • Продажби – сума на всички продажби на търговеца за избрания период.
 • Фактурирано – сума на издадените финансови документи по продажби за избрания период.
 • Платено – сума на всички плащания по финансови документи по продажби на търговеца за избрания период.
 • Вземания – сума на всички неплатени финансови документи (Фактурирано – Платено)
 • Печалба
 • Печалба, %

Задачи (5)

Показва всички задачи в таблица със следните колони:

КолонаОписание
ПриоритетПоказва с какъв приоритет е въведена задачата:
– цифра 1 в сиво означава, че задачата е с нисък приоритет;
– цифра 2 в зелено означава, че задачата е с нормален приоритет;
– цифра 3 в червено означава, че задачата е с висок приоритет.
Име на задача
Име на задачата и досие на задача. Когато кликнете върху името ви се отваря досие на задачата.
КонтрагентКонтрагентът, асоцииран със задачата.
СтатусСподелен статус на задачата.
Възложена отПотребител, създал задачата.
Дата на възлаганеДата на възлагане на задачата.
Краен срок за изпълнениеКраен срок за изпълнение на задачата.

Може да изберете как да изглеждат задачите ви от три изгледа – като списък, в изглед „Споделен статус“ или в изглед „Собствен статус“.

Редакция