Търговски отстъпки по продажби

Интерфейс за прилагане на Търговски отстъпки по продажби, който може да се използва в случаите, в които се налага масово ценово сторниране на няколко или много продажби на един и същ клиент. Функционалността позволява прилагане на отстъпка по няколко начина, в зависимост от желания резултат:

  • Прилагане на еднакъв процент отстъпка за всички избрани продажби. Например: Имате уговорка с клиента, ако достигне определена сума на закупена стока от вас, да му дадете 10 % отстъпка за всички направени покупки. Когато сложите процентът в полето в Хедъра (1), системата ще пресметне общата и единичната сума на отстъпката автоматично за всяка избрана продажба.
  • Прилагане на различен процент отстъпка за избрани продажби. Например: Ако искате на различните продажби да дадете различен процент отстъпка, но да бъдат обединени в един сторно документ и кредитен финансов документ, ако имат издаден финансов такъв. Може на продажба за по-голяма сума може да дадете по-малък процент отстъпка, а за продажба с по-малка сума може да дадете по-голям процент отстъпка. Системата ще пресметне общата сума и единичната сума на отстъпката автоматично.
  • Прилагане на отстъпка като сума на база обща цена. Например: При продажба с 10 броя от артикул А на стойност 100 лв. може да дадете 20 лв. отстъпка за всички артикули. Използва се когато знаете точната обща сума на отстъпката. Системата ще пресметне процента и единичната сума на отстъпката автоматично.
  • Прилагане на отстъпка като сума на база единична цена. Например: Имате уговорка с клиента на всеки артикул на цена над 500 лв при достигната сума на покупките през годината, да приложите 50 лв. отстъпка на артикул. Когато сложите сума като отстъпка на единична цена, системата ще пресметне процента и общата сума на отстъпката автоматично.

Интерфейсът за Търговски отстъпки по продажби се състои от Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3) и с него се работи по следния начин:

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате поле за Процент отстъпка, в което се пише свободно, след като сте избрали продажбите, върху които ще го приложите. Следващото поле Сума посочва изчислената стойност на отстъпката. С бутон Търговска отстъпка потвърждавате въведените данни и издавате Сторниране на продажбите и Кредитен финансов документ. Последният син бутон служи за скриване и показване на Филтъра (2).

Филтър (2)

Във Филтърът (2) трябва да посочите основната информация за продажбите, които искате да сторнирате. Важно е документите, върху които искате да приложите отстъпка, да бъдат с еднакви:

  • Клиент
  • Тип на данъчната сделка
  • Валута

Всички други филтри ви помагат за по-лесното намиране и прецизен избор на продажбите, които искате да включите. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. Различните опции са описани в таблицата по-долу:

Опция ОписаниеДопълнително описание на опциите
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат продажбите. Работи по дата на документ.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес
От дата/До дата Филтрирате на база на това кога е направена продажбата.
ОфисИзбирате офиса, от който е направена продажбата.Може да изберете повече от един офис, но имайте предвид, че не може да контролите от кой офис ще се издаде последващия кредитен финансов документ.
ТърговецИзбирате търговеца, направил продажбата.
МагазинИзбирате магазина, от който е направена продажбата
КлиентИзбирате клиент.
Номер на документаПозволява ви да търсите по номер на документа.
Тип данъчна сделкаИзбирате тип данъчна сделка.
Статус
Филтрирате по статус на продажбите.Статусите са следните:
Неприключен/активен статус
Активна продажба е тази, по която не е направено едно или повече от следните действия::
– Не е издаден финансов документ за цялата или част от сумата и/или количеството по продажбата.
– Не е направено плащане за цялата или част сумата на финансовия документ при пълно фактуриране на продажбата.
– Не е изписано цялото или част от количеството в продажбата.


Приключен статус
Приключена продажба е тази, по която:
– Има издаден финансов документ за цялата сума и цялото количество от продажбата.
– Има направено изписване за цялото количество от продажбата.
– Има направено плащане за цялата сума на финансовия документ.
ВалутаФилтрирате по валута на продажбите.
ФактуриранеФилтрирате по начин на фактуриране, избран в продажбите.
Търсене АртикулСвободно поле за търсене на артикул по дума, код, бранд и т.н.
Разширен филтърАко сложите чекър на Разширен филтър, ще ви се появят още няколко полета за търсене, които включват Категории, Бранд, Характеристики и Доставчик.

Резултат (3)

Резултатът (3) ще бъде списък с редове от продажбите на база критериите, които сте посочили. Информацията е обобщена в таблица със следните колони:

Колона Описание
ЧекбоксТова е мястото, където посочвате върху кои редове от продажби ще желаете да се приложи в търговската отстъпка. Щом сложите чекър пред желания ред, колони Отстъпка %, Единична отстъпка и Обща отстъпка, както и поле Процент отстъпка в Хедъра (1), стават свободни за писане.
Номер на документаПоказва номер на продажбата, в която е включен реда.
ДатаДата на документа.
ТипТип на документа
КлиентПоказва клиента, асоцииран с продажбата.
Отваря досие на клиента.
КодКод на артикула от реда на продажбата.
ИмеИме на артикула от реда на продажбата.
Отваря досие на артикула.
ВалутаПоказва валута на продажбата.
МяркаМярка на артикула в реда на продажбата.
КоличествоПродадено количество.
Единична ценаЕдинична цена на артикула в продажбата
ЦенаОбща цена на артикула по продажбата.
Дадена отстъпкаПоказва вече дадената отстъпка по продажбата.
ФактурираноПоказва колко от сумата на реда на продажбата вече е фактуриран.
ИзписаноПоказва колко количеството на реда от продажбата е изписано.
Отстъпка % Показва какъв процент от единичната цена е отстъпката.
Полето става свободно за писане след избиране на реда и тук може да посочите процент отстъпка за конкретен ред.
Единична отстъпкаПоказва отстъпката за един артикул.
Полето става свободно за писане след избиране на реда и тук може да посочите единична отстъпка за конкретен ред.
Обща отстъпкаПоказва цялата отстъпка.
Полето става свободно за писане след избиране на реда и тук може да посочите обща отстъпка за конкретен ред.
Отваря досие на продажбата.

Обърнете внимание, че полетата в колони Отстъпка %, Единична отстъпка и Обща отстъпка са свързани. При промяна на една от стойностите в някое от тях, другите се изчисляват автоматично!

Може да прилагате различна форма на отстъпката на всеки ред! Например на ред 1 – да сложите единична отстъпка, на ред 2 – Отстъпка %, а на ред 3 Обща отстъпка. Ако приложите обаче след това масовият Процент отстъпка от Хедъра (1), той ще промени всичко написано по редовете досега.

Кратко описание стъпка по стъпка на процедурата по прилагане на Търговска отстъпка по продажби (ТО):

1. Филтрирате и намирате редовете от продажби, на които искате да приложите отстъпка.

2. Маркирате редовете от продажби с поставяне на чекър в чекбокса в Резултата (3).

3. Слагате ТО под някоя от гореописаните форми ( проценти/единична цена/обща цена):

– ТО като общ процент на всички избрани редове от продажби. Маркирате редовете и пишете в поле Процент отстъпка в Хедъра (1). Отстъпките автоматично ще бъдат калкулирани и добавени към съответните колони за Отстъпки в Резултат (3) за избраните от вас редове.

– ТО като различен процент за избрани редове от продажби. Маркирате редовете и пишете в полетата в колони Отстъпка % в Резултат (3).

– ТО като единична цена за избрани редове от продажби. Маркирате редовете и пишете в полетата в колони Единична отстъпка в Резултат (3).

– ТО като обща цена за избрани редове от продажби. Маркирате редовете и пишете в полетата в колони Обща отстъпка в Резултат (3).

4. Потвърждавате прилагането на ТО с бутон Търговска отстъпка в Хедъра (1).

5. Генерира ви се Ценово сторниране на екрана, което трябва да бъде потвърдено. Обърнете внимание на чекър „Фактурирай веднага“ в Стонирането. Ако искате да се издаде кредитен финансов документ, оставете го (чекнато е по подразбиране). Ако го махнете, по-късно ще трябва да издадете финансовия документ.

6. От сторнирането автоматично ( при оставен чекър „Фактурирай веднага“ в Сторнирането) ви се генерира Кредитен финансов документ. Той може да бъде намерен в таб Свързани операции към Сторнирането.

Редакция