Сторниране на Продажба

Интерфейс за създаване на сторниране на продажба. Екранът е разделен на няколко части: Хедър (1), Контрагент (2), Фирмени данни (3), Настройки (4), Данни за документа (5), Редове (6), Описание и Бележка (7).

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на документа, който създавате и два бутона за Потвърждаване и Отказване.

Контрагент (2)

В секцията Контрагент (2) избирате контрагентът на продажбата, която ще сторнирате. Можете да видите и досието на контрагента, както и да го редактирате.

Фирмени данни (3)

Във Фирмени данни (3) трябва да изберете следните данни:

Поле/чекърОписание
POSИзбирате от кой ПОС ще извършите сторнирането. ПОС-ът е обвързан с магазин, каса/сметка и склад и от неговите настройки зависи откъде ще ви се генерират свързаните документи на сторнирането.
ФирмаИзбирате от коя фирма се прави сторнирането.
ОфисИзбирате от кой офис се прави сторнирането. Кредитният финансов документ ще се генерира от избрания тук офис( ще вземе съответната номерация).
ТърговецТърговец на сторнирането
Стоково сторниранеМаркирате дали сторнирането е стоково, тоест дали артикулите, които са изписани с продажбата ще бъдат върнати в склада. Това ще генерира сторниране и на изписването след като потвърдите документа.
Ако не изберете, че сторнирането е стоково, то ще бъде генерирано като ценово и няма да сторнира изписването( няма да върне стоката в склада).
Фактуриране веднагаМаркирате дали кредитния финансов документ да се издаде с потвърждаването на сторнирането. Ако не го маркирате, когато решите да издавате кредитния финансов документ трябва да влезете в досието на Сторнирането и да го генерирате.
Плащане веднагаМаркирате дали искате веднага да се върнат парите по сторнирането и конкретно по кредитния му финансов документ. Плащане веднага може да се маркира само ако е маркирано и Фактуриране веднага, защото плащането винаги е по финансов документ.

Ценово сторниране

Най-често ценовото сторниране на продажба се използва за намаляване на дължимата сума за плащане, например когато има операторска грешка в цената или се прави намаление. Ценовото сторниране на продажба генерира Кредитен финансов документ и евентуално връщане на пари, ако е чекната отметката „Плащане веднага“. То няма да генерира сторниране на изписването, с което стоката е излязла от склада.

Стоково сторниране

Стоковото сторниране на продажба най-често се използва за корекция на количествата, както и при връщане/рекламация на стока. То ще върне артикулите в склада чрез сторниране на изписването, с което артикулите са излезли. Освен това, то ще генерира и Кредитен финансов документ и евентуално връщане на пари, ако е чекната отметката „Плащане веднага“, след като потвърдите документа.

Настройки (4)

ПолеОписание
Начин на фактуриране Избирате с какъв финансов документ е създадена продажбата, която сторнирате. Трябва да изберете същия документ, защото от това зависи какъв кредитен финансов документ ще издаде системата по сторнирането:
– ако продажбата ви е с Фактура, системата ще генерира Кредитно известие
– ако продажбата ви е с Разписка, системата ще генерира Кредитна разписка
– ако продажбата ви е с Касов бон, системата ще генерира Кредитен касов бон
Данъчна сделкаЗадължително е да изберете същата данъчна сделка, с която е била направена продажбата.
Начин на плащанеИзбирате как ще върнете парите на клиента.
Връщане на пари от От коя каса/сметка ще върнете пари на клиента. От избраната каса/сметка ще се генерира платежен документ, ако изберете Плащане веднага във Фирмени данни (3).
ПричинаПосочвате каква е причината за сторно документа:
– Операторска грешка
– Връщане/Замяна
– Намаление

Данни за документа (5)

Данни за документа (5) включват следните параметри:

Поле/ЧекърОписание
Номер на документаНомерът на документа се генерира автоматично според зададените правила за номерация. Когато сторнирането е запазено, датата и часът също се запазват. Всички документи, които се генерират автоматично, взимат тези дата и час.
Ръчен номерСлагане на отметка „Ръчен номер“ прави полето за Номер свободно за писане. Потребителят решава с какъв номер ще бъде документа.
Дата на документаДата на издаване на документа. Зарежда автоматично текуща дата, но може да се промени от потребителя.
ВалутаВалутата на документа се избира от списъка с вече въведените валути. Важно е валутата на сторнирането да е същата като валутата на продажбата.
Валутен курсСтойност на валутен курс за деня според БНБ. Може да бъде променен ръчно чрез двоен клик в полето.

Редове (6)

В секция Редове (6) се нареждат автоматично добавените редове от т.нар. „бързо сторниране“, което се стартира от досието на конкретна продажба с бутон „Сторниране“ и/или потребителят ръчно добавя редове за сторниране с бутон Добави редове от Продажби.

Добавените редове се нареждат в таблица със следните колони:

КолонаОписание
Номер на документаНомер на продажба за сторниране
Инфо бутон Отваря досие на продажбата
ДатаДата на продажба за сторниране
ИмеИме на артикул за сторниране
Инфо бутонДосие на артикула
ОписаниеОписание на артикула
КоличествоКоличество за стониране
ЦенаЦена от продажбата
ИзписаноКакво количество е изписано от склада
Сторно сумаКаква сума/част от сумата на продажбата ще бъде сторнирана. Полето е свободно за писане и се активира с двоен клик. Първоначално винаги се зарежда цялата сума на реда
Търговска мяркаПоявява се при Стоково сторниране и посочва мерната единица, в която е била осъществена продажбата.
Сторно търговско количествоПоявява се при Стоково сторниране и управлява количеството за стоково сторно. Полето е свободно за писане и се активира с двоен клик. Първоначално винаги се зарежда цялото количество на реда от продажбата. При стоково сторниране се редактира само количеството, но не и цената.

Описание и Бележка (7)

В полето Основание (7) се попълва в свободен текст основанието за сделката. Основанието се визуализира на печатната бланка на продажбата.

В Бележка (7) може да попълните каквато информация смятате за нужна в свободен текст. Бележката не се визуализира на печатната бланка, а е по-скоро за вътрешно ползване.

Важни забележки:

Сторнирането на продажба, чиито артикули не са изписани от склада не намаля количеството за изписване. Трябва да се пусне изписване по продажбата и да се сторнира и изписването, ако няма количества (складът ще остане на минус) се анулира продажбата и се пуска само кредитно известие към фактурата.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция