Dashboard Поръчки

Dashboard Поръчки съдържа концентрирана информация за дейността по поръчките, предназначена за използване от потребителите в роли на доставчик, закупчик, байе. Интерфейсът включва данни за:

 • неприключени поръчки
 • неплатени финансови документи по поръчки,
 • наличност по артикули по складове,
 • справка количества по артикули (минимално, оптимално, входящо, изходящо, необходимо, влязло, излязло)
 • всички задачи в три изгледа.

Интерфейсът се състои от Хедър (1), Неприключени поръчки (2), Неплатени разходи (3), Неприключени заявки (4), Артикули (5) и Задачи (6):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на интерфейса и чекбоксове, които управляват кои полета ще са видими в Dashboard-а. Всяко поле показва информация за конкретни обекти, според правата на потребителя.

Неприключени поръчки (2)

Полето показва активните поръчки на търговеца в изгледи по документи/редове/артикули и включва списък с информация за тях. Активна поръчка е тази, по която:

 • няма въведен финансов документ за цялата сума и количество на поръчката.
 • не е заскладено цялото количество, заложено в поръчката.

Има възможност да се добави допълнителна информация към таблицата чрез следните чекъри:

 • Тип – добавя колона с типа на документа
 • За фактуриране – добавя колони Фактурирано (за каква част от сумата на поръчката е издаден финансов документ) и Остава за фактуриране (за каква част от сумата на поръчката все още не е издаден финансов документ).
 • За плащане – добавя колони Платено (за каква част от сумата на финансовия документ, издаден по поръчката, е направено плащане) и За плащане (за каква част от сумата на финансовия документ, издаден по поръчката, все още не е направено плащане).
 • За изписване – добавя колони Количество ( за какво количество е поръчката), Остава за изписване ( колко от количеството в поръчката все още не е влязло в склада) и Изписано (колко от количеството в поръчката е влязло в склада).

Неплатени разходи (3)

Полето показва неплатените финансови документи по поръчки на търговеца и включва списък с информация за тях. Има възможност да се добави допълнителна информация към таблицата чрез следните чекъри:

 • Начин на плащане – добавя колона, показваща избрания начин за плащане във финансовия документ.
 • Свързани – добавя колона със свързаните операции към финансовия документ, включваща линкове към тях.
 • Описание добавя колона с въведеното описание на финансовия документ.
 • Бележка – добавя колона с въведената бележка на финансови документ.

Неприключени заявки (4)

Полето показва активните заявки за складово обслужване, пуснати до склад/складовете, на които потребителят е МОЛ. Списъкът може да бъде в различни изгледи- по документи/редове/артикули и включва информация за заявките. Активна заявка е тази, по която:

 • Не е поръчано или не е пуснато за преместване цялото количество от складовата заявка.

Има възможност да се добави допълнителна информация към таблицата чрез следните чекъри:

 • Тип – добавя колона с типа на документа
 • Свързани добавя колона със свързаните операции складовата заявка, включваща линкове към тях.
 • Описание – добавя колона с въведеното описание на складовата заявка.
 • Бележкадобавя колона с въведената бележка на складовата заявка.

Артикули (5)

Полето показва движението, наличностите, минимално/оптимално количество на артикулите, намиращи се в склада/складовете, на които потребителят е МОЛ. Има възможност да филтрирате по склад, както и по период, за който да се покажат движенията.

Задачи (6)

Показва всички задачи в таблица със следните колони:

КолонаОписание
ПриоритетПоказва с какъв приоритет е въведена задачата:
– цифра 1 в сиво означава, че задачата е с нисък приоритет;
– цифра 2 в зелено означава, че задачата е с нормален приоритет;
– цифра 3 в червено означава, че задачата е с висок приоритет.
Име на задача
Име на задачата и досие на задача. Когато кликнете върху името ви се отваря досие на задачата.
КонтрагентКонтрагентът, асоцииран със задачата.
СтатусСподелен статус на задачата.
Възложена отПотребител, създал задачата.
Дата на възлаганеДата на възлагане на задачата.
Краен срок за изпълнениеКраен срок за изпълнение на задачата.

Може да изберете как да изглеждат задачите ви от три изгледа – като списък, в изглед „Споделен статус“ или в изглед „Собствен статус“.

Редакция