Корекция на количествата

Интерфейс за корекция на количества. С него може да се извърши подмяна на артикул, промяна на неговото количество или премахване на един или повече артикули.

Ако към документа, който коригирате, вече има създадени следващи операции ( складова операция или издаване на финансов документ) и направите подмяна, корекция или изтриване на количествата, то системата ще промени всички свързани операции с новите данни.

Интерфейсът се състои от Списък (1) със следните данни:

Колона Описание
Код Код на артикула.
Име Име на артикула.
Инфо бутон Отваря досие на артикула.
Партида Показва партида на артикула, ако има такава.
Мярка Мярка на артикула.
Свързани операции Показва списък с всички свързани операции към документа. Номерата са линкове към досиетата им.
Фактура Показва дали има издаден финансов документ с Да/Не.
Количество Количество на артикула. С двоен клик активирате полето и посочвате новото количество на артикула.
Ако имате финансов документ, няма да може да коригирате количеството, а само да направите промяна.
Бутон за замяна на артикул. Отваря номенклатурата, откъдето може да изберете с кой артикул да замените сегашния.

С бутон Изтриване може да премахнете един или повече артикули от операциите, като първо трябва да маркирате излишните редове и след това да натиснете бутона.

Редакция