Поръчки

Организацията на поръчките е свързана с проследяване и управление на процесите, необходими за тяхното изпълнение. Това обхваща всичко от момента, в който се появява нуждата даден артикул да бъде поръчан, през реалното им поръчване, доставката, влизането в склада, вашите разходи и всички подробности, свързани със сделката ви с доставчика.

Поръчки от страната

Отразяване на поръчки на артикули към доставчици от страната в лева с 20% ДДС с право на ПДК, без ПДК и с право на ЧДК.

Поръчки от чужбина/внос/

Отразяване на внос на стоки и материали с различна стойност на ДДС и множество валути.

Поръчки по продажби

Поръчване на артикули, които са заявени за обслужване на продажби, но липсват в складовата наличност.

Поръчки като посредник

Отразяване на сделка по поръчка от тип тристранната операция, като фирмата е посредник.

Редакция